Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką tapicerowaną

  kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką tapicerowaną; przeznaczona jest do ćwiczeń oporowych w pozycji stojącej,. siedzącej i leżącej przodem i tyłem. Na urządzeniu tym stosować można ćwiczenia oporowe dla kręgo­słupa, brzucha, karku, kończyn gór­nych, kończyn dolnych aż do wyciągów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kocowanie

  kocowanie; stosowanie ciepłych wil­gotnych okładów (wełniane opatrun­ki — koce, nagrzewane w gorącej pa­rze) do celów leczniczych, najczęściej w przypadkach samoistnego porażenia nerwu twarzowego i niedowładów wiotkich w chorobie Heinego i Medina oraz innych obwodowych uszkodze­niach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komfort pracy

  komfort pracy; całokształt warun­ków otoczenia stworzonych ręką czło­wieka, które warunkują maksymalnie dobre samopoczucie. Na k. p. wpływa: odpowiednie oświetlenie pomieszcze­nia pracy, właściwa temperatura na stanowisku roboczym (powietrze o właściwej wilgotności, wymiana zuży­tego powietrza)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod językowy

  kod językowy; system znaków słu­żących do przekazywania informacji, skonstruowany zgodnie z regułami fonologicznymi, semantycznymi i syn-taktycznymi obowiązującymi w danej grupie etnicznej. Wyróżnić można k. j. stosowane przy opracowywaniu pro­gramów dla maszyn liczących. Można do k. j. zaliczyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Lekarska do Spraw Inwali­dztwa i Zatrudnienia (KIZ)

  Komisja Lekarska do Spraw Inwali­dztwa i Zatrudnienia (KIZ); zespół specjalistów działający w ramach -> Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego zadaniem jest orzekanie o inwalidztwie dla celów rentowych, rehabilitacji zawodowej i innych. Ko­misję tworzą: 2 lekarze, przedstawi­ciel wydziału zdrowia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod prognostyczny rehabilitacji szpi­talnej w świeżym zawale serca

  kod prognostyczny rehabilitacji szpi­talnej w świeżym zawale serca; służy do klasyfikacji i kwalifikacji chorych do modelu szpitalnej rehabilitacji ru­chowej oraz pomaga przy ocenie wy­ników rehabilitacji, zwłaszcza przez ich porównywanie (podczas stosowa­nia innych metod). K. p. rehabilitacji szpitalnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka szwedzka

  klatka szwedzka; -> orteza korek­cyjna kontrolująca staw kolanowy w płaszczyźnie strzałkowej. Jej działanie oparte jest na wykorzystaniu układu trzech sił równoległych, przeciwdziała­jących przeprostowi kolana

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja

  kompensacja; złożony proces do­konujący się w ustroju, zmierzając y do wyrównania jego braków, zastąpie­nia czynności uszkodzonych narządów i przystosowania się do środowiska w warunkach morfologicznych i czyn­nościowych schorzeń lub urazów. Pro­cesy kompensacyjne polegają przeważ­nie na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /4 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod prognostyczny rehabilitacji uzdrowiskowej

  kod prognostyczny rehabilitacji uzdrowiskowej; zespoły objawów, wg których chorzy po leczeniu szpitalnym zawału serca są podzieleni na klasy, odpowiadające różnym -> modelom rehabilitacji uzdrowiskowej ruchowej pozawałowej. Do klasy I zalicza się chorych w dobrym stanie ogólnym, zdolnych do samoobsługi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klienci pomocy społecznej

  klienci pomocy społecznej; w wąskim rozumieniu są to osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sy­tuację rodzinną i materialną — w świe­tle obowiązujących przepisów — mogą korzystać z pomocy społecznej śro­dowiskowej czy pomocy społecznej instytucjonalnej. Są to więc przede wszystkim osoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt

Do góry