Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola ortotyczna ruchów w sta­wach kończyny

  kontrola ortotyczna ruchów w sta­wach kończyny; kontrola ruchów po­legająca na: mechanicznym ogranicze­niu ich zakresu, całkowitym ich wyłą­czeniu, wspomaganiu lub zastępowa­niu sił mięśniowych w realizacji ru­chów, stwarzaniu mechanicznych opo­rów dla mięśni antagonistów, elek­trycznym pobudzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleksy w psychoanalizie

  kompleksy w psychoanalizie; swo­iste pojęcia wprowadzone przez C. G. Junga do psychoanalizy, wska­zujące na silny wpływ spychanych przez jednostkę w podświadomość myśli i przeżyć, na aktualne postępo­wanie i przeżywane konflikty. Jung wprowadził pojęcie ogólnej energii psychicznej w miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Końcówka wyspecjalizowana protezy kończyny górnej

  końcówka wyspecjalizowana protezy kończyny górnej; przyrząd często w postaci narzędzia, przeznaczony do wykonania ściśle określonych czyn­ności, umieszczony na obwodowym końcu protezy kończyny górnej. Roz­różnia się k. w. protezy kończyny górnej czynne i bierne. Czynne odznaczają się ruchami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputeryzacja w rehabilitacji

  komputeryzacja w rehabilitacji; wy­korzystanie systemu automatycznego analizowania danych uzyskanych w diagnozie za pomocą zakodowanych informacji. Komputeryzacja w r. od­grywa istotną rolę w dużych placów­kach, gdzie konieczne jest zajmowa­nie się jednocześnie wieloma różno­rodnymi danymi związanymi z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koordynacja ruchu

  koordynacja ruchu; współdziałanie fizjologicznych mechanizmów nerwo­wych zapewniające wykonanie zadania ruchowego zgodnie z programem ru­chu. Sprowadza się to do całościo­wego sterowania ruchem na różnych poziomach ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie istotną rolę w k. r. spełnia móżdżek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja bezsłowna

  komunikacja bezsłowna; porozumie­wanie się bez użycia skodyfikowanych form językowych w potocznym rozu­mieniu tego słowa. K. b. występuje w świecie zwierząt, dla których w obrębie określonego gatunku istnieje szereg sygnałów oznaczających ważne dla życia sytuacje. K. b. towarzyszy aktom słownego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korelacja

  korelacja; zależność występująca między poszczególnymi || cechami (zmiennymi), dająca się wyrazić w postaci liczbowego współczynnika zwanego współczynnikiem k. Główna koncepcja k. opiera się na założeniu, że istnieją zależności między wieloma cechami występującymi u istot żywych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimatologia

  klimatologia; nauka o zjawiskach i procesach meteorologicznych, wyka­zująca prawidłowość występowania różnych typów pogody na danym obszarze. Na klimat danego miejsca czy obszaru wpływają: szerokość geo­graficzna, wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie gruntu, na­słonecznienie, wilgotność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolano koślawe

  kolano koślawe; genu valgum; trwałe odchylenie osi podudzia (powyżej 10°) względem osi uda na zewnątrz. Nie­wielkiego stopnia jest zjawiskiem fizjologicznym, zwłaszcza u kobiet (szersza miednica). Zniekształcenie wy­stępuje zwykle obustronnie, nadając kończynom dolnym charakterystyczny kształt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluby seniora

  kluby seniora; stanowią istotną po­moc w organizacji życia społecznego i kulturalnego osób starszych. Połowę k. s., tj. ponad 800, zorganizował i utrzymuje Państwowy Komitet Po­mocy Społecznej, pozostałe k. s. po­wstały w osiedlach mieszkaniowych, przy różnych stowarzyszeniach spo­łecznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt

Do góry