Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Lampa kwarcowa

  lampa kwarcowa; urządzenie prze­znaczone głównie do naświetlań pro­mieniami nadfioletowymi. W niektó­rych typach lamp można uzyskać do­datkowo promieniowanie podczer­wone. Źródłem promieniowania są palniki. W zależności od mocy palnika rozróżnia się l. k. o działaniu miej­scowym (przenośne) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie zawodowe inwalidów

  kształcenie zawodowe inwalidów; sy­stem kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie inwalidów do pracy. W Polsce przyjęto następu­jące zasady k. z. inwalidów: 1) wszyscy inwalidzi, którym stan zdrowia i inne warunki na to pozwalają, mogą korzy­stać z form kształcenia zawodowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie manualne

  leczenie manualne; manipulacje lecz­nicze, zabiegi wykonywane rękami le­czącego, najczęściej u chorych z ze­społami bólowymi kręgosłupa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie specjalne

  kształcenie specjalne; dotyczy dzieci niepełnosprawnych fizycznie lub umy­słowo, wymagających specjalistycz­nych metod i technik kształcenia, podporządkowanych celowi, którym jest rewalidacja i resocjalizacja. K. s. odbywa się zarówno w szkołach i zakładach specjalnych, jak i w szko­łach masowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla osób ze skoliozą idiopatyczną i porażeniową

  krzesło rehabilitacyjne dla osób ze skoliozą idiopatyczną i porażeniową; przeznaczone dla osób z pierwszym, drugim i trzecim stopniem skrzywie­nia bocznego kręgosłupa na stano­wiskach pracy i do użytku domo­wego. Siedzisko normalne z regulowa­ną wysokością. Oparcie plecowe, umożliwiając trwałe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria do rehabilitacji pozawałowej w uzdrowisku

  kryteria do rehabilitacji pozawałowej w uzdrowisku; warunki jakimi należy się kierować, klasyfikując chorych po leczeniu szpitalnym i rehabilitacji do rehabilitacji uzdrowiskowej, której ce­lem jest podwyższenie sprawności wy­siłkowej. Do wskazań zalicza się: 1) stany wydolności krążenia nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne katapultowe

  krzesło rehabilitacyjne katapultowe; dla osób z ubytkiem siły mięśniowej, którym potrzebna jest pomoc przy wstawaniu. Przeznaczone do stanowisk pracy i do użytku domowego. Sie­dzisko krzesła normalnie profilowane, wyposażone jest w mechanizm katapultowy. dzięki któremu siedzisko od­chylane jest ku górze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria upośledzenia umysłowego

  kryteria upośledzenia umysłowego; podstawy, w oparciu o które doko­nuje się rozpoznawanie upośledzenia umysłowego. Przyjmuje się ostatnio, że należą do nich kryteria psycholo­giczne, ewolucyjne, społeczne, pedago­giczne i medyczne. Przy kierowaniu dzieci do odpowiednich placówek prze­znaczonych dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Gaussa

  krzywa Gaussa; krzywa dzwonowa; stanowi wykres ilustrujący normalny rozkład liczebności w wynikach badań. K. G. reprezentuje m. in. normalny rozkład ilorazów inteligencji uzyska­nych na podstawie badań większej populacji. Rozkład odbiegający od k. G., odnoszący się do wyników badań za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne

  krzesło rehabilitacyjne; element re­habilitacyjnego stanowiska pracy pozwalający osobie niepełnosprawnej na wykonywanie w pozycji siedzącej określonych czynności pracy (lub in­nych, np. w gospodarstwie domowym). Poszczególne podzespoły krzesła, tj.: siedzisko, oparcie tylne i boczne, pod­stawa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 072

  praca w formacie txt

Do góry