Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kształcenie zawodowe specjalne

  kształcenie zawodowe specjalne; zmierza do rewalidacji społecznej in­walidów, której ważnym elementem jest opanowanie zawodu i podjęcie pracy w zwykłym zakładzie bądź w zakładzie pracy chronionej. K. z. spec­jalne obejmuje uczniów i absolwentów szkół specjalnych, a także młodzież kończącą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lampa Sollux

  lampa Sollux; urządzenie do naświe­tlań dużych powierzchni ciała promie­niami podczerwonymi i widzialnymi. Wymienne kolorowe filtry pozwalają na stosowanie, zależnie od wskazań, różnych długości fal świetlnych, np. naświetlanie l. S. z czerwonym filtrem przyspiesza wchłanianie płynów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kumulowanie się deficytów

  kumulowanie się deficytów; braki w zakresie poszczególnych funkcji poz­nawczych mogą dawać w efekcie po­ważne ograniczenia zdolności uczenia się i przystosowania dziecka do zadań, jakie podejmuje w szkole. Kumulu­jące się deficyty rozwojowe stają się często powodem poważniejszych za­burzeń, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laryngoskopia

  laryngoskopia; metoda diagnostycz­na, polegająca na oglądaniu kratni celem oceny stanu warunków anato­micznych i fizjologicznych, od których zależy prawidłowe wydobywanie głosu oraz artykułowanych dźwięków. Szcze­gólnie istotne w badaniu laryngoskopowym jest działanie rezonacyjne krta­ni i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurator społeczny

  kurator społeczny; podobnie jak kurator sądowy jest powołany do resocjalizowania młodzieży niedosto­sowanej społecznie w środowisku otwartym. Sąd rodzinny może orzec nadzór kuratora jako środek wycho­wawczo-poprawczy w stosunku do nie­letnich. Zadaniem k. s. jest udzielanie pomocy podopiecznemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska; kij drewniany, metalowy lub z innego tworzywa

  laska; kij drewniany, metalowy lub z innego tworzywa, przyrząd o wielo­stronnym zastosowaniu. L. drewnia­na zakończona rączką służy do pod­pierania się, nauki chodu osób zaopa­trzonych w protezy lub aparaty koń­czyn dolnych i z innymi dysfunkcja­mi narządu ruchu, jak też niewidomym w wykrywaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasica oddechowa

  kwasica oddechowa; wzrost stężenia kwasu węglowego (H2C03) w płynie międzykomórkowym i obniżenie pH krwi w następstwie upośledzonego wydalania dwutlenku węgla przez płuca. Na pH krwi mają wpływ ciśnie­nie cząstkowe (parcjalne) dwutlenku węgla (pCO2) i stężenie dwuwęglanów (HC03) we krwi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska biała

  laska biała; laska używana przez niewidomych podczas samodzielnego poruszania się. Stanowi ona przedłuże­nie ręki, dzięki czemu zwiększają się możliwości poznawcze dotyku, jako najważniejszego zmysłu niewidomego biorącego udział w poznaniu rzeczy­wistości. Za jej pomocą wykrywa on przedmioty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laminektomia

  laminektomia; operacyjne otwarcie kanału kręgowego (od strony tylnej) przez wycięcie jednego lub kilku łuków kręgów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie kompleksowe padaczki

  leczenie kompleksowe padaczki; sy­stem całościowego postępowania me­dycznego, obejmujący diagnostykę, te­rapię i rehabilitację chorych z pa­daczką. L. k. padaczki powinno obej­mować ciągłą diagnostykę medyczną (ogólną i specjalistyczną), a także psychologiczną i społeczną, właściwe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt

Do góry