Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Lepkość myślenia

  lepkość myślenia; zaburzenia myśle­nia spowodowane upośledzoną zdol­nością do zmiany tematu, co prowadzi do wydłużenia wypowiedzi przez nie­istotne drobiazgowe uzupełnienia. Wy­stępuje zwykle wraz z rozwlekłością myślenia w -> zespole psychoorganicznym, zwłaszcza w padaczce.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lej kikutowy protezy kończyny

  lej kikutowy protezy kończyny; gnia­zdo dopasowane do kształtu kikuta kończyny w -> protezie kończyny gór­nej lub w -> protezie kończyny dol­nej, stosowane w celu osadzenia pro­tezy na kikucie. Pozwala na przej­mowanie ruchów kikuta przez protezę, a w wielu rozwiązaniach również na przenoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leukotomia

  leukotomia; lobotomia przedczołowa; jedna z metod neurochirurgicz­nego leczenia zaburzeń psychicznych, polegająca na przecięciu włókien istoty białej płatów czołowych. W większości krajów zaniechano stosowania l. głów­nie z uwagi na głębokie niekorzystne zaburzenia osobowości, jakie obserwo­wano u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lej pełnokontaktowy protezy kończy­ny

  lej pełnokontaktowy protezy kończy­ny; sztywny -> lej kikutowy protezy kończyny dokładnie dopasowany do kształtu -> kikuta kończyny w celu osiągnięcia możliwie największej po­wierzchni kontaktu z kikutem. Umoż­liwia wykorzystanie napinających się mięśni do stabilizacji leja na kikucie. Stwarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lęk

  lęk; poczucie zagrożenia, napięcia i niepokoju bez wywołującego bodźca zewnętrznego. Stan emocjonalny ana­logiczny do strachu; strach jest jednak fizjologiczną reakcją na realne nie­bezpieczeństwo. W L. występują zabu­rzenia wegetatywne (rozszerzenie źre­nic, bladość skóry, pocenie, wysycha­nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lej podciśnieniowy protezy kończyny dolnej

  lej podciśnieniowy protezy kończyny dolnej; sztywny -> lej pełnokontakto­wy protezy kończyny dolnej lub sztyw­ny ściśle dopasowany lej kikutowy z pozostawieniem niewielkiej wolnej przestrzeni nad końcem kikuta. Za­opatrzony jest w jednokierunkowy wentyl. Łączy protezę z kikutem na zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczydło „Abakus"

  liczydło „Abakus"; pozwala na szyb­kie wykonywanie czterech podstawo­wych działań matematycznych w ukła­dzie piątkowym. Zasada posługiwania się jest taka sama jak zwykłym liczy­dłem. Ramka, do której przymoco­wane są sztywne druty z nawleczo­nymi kulkami, umieszczona jest w pudełku wyłożonym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lej protezy kończyny dolnej Doerflingera

  lej protezy kończyny dolnej Doerflingera; dodatkowy -> lej kikutowy protezy kończyny dopasowany do krótkiego kikuta goleni i odciążający koniec kikuta. Stosowany w protezach goleni z -> tulejką udową i -> półką siedzeniową. Porusza się wraz z ki­kutem w osi zewnętrznego leja gole­ni protezowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie ułożeniowe w pneumonologii

  leczenie ułożeniowe w pneumonologii; wykorzystanie zmian ruchomości ścian klatki piersiowej i przepony oraz dzia­łania siły ciążenia w różnych po­zycjach ciała dla celów terapeutycz­nych i kinezyterapii. W ułożeniu ciała na boku zniesiony jest oddechowy ruch żebrowy i pogłębiony ruch kopuł...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lampa Minima

  lampa Minima; urządzenie do na­świetlań małych powierzchni ciała pro­mieniami podczerwonymi i widzial­nymi. Naświetlanie promieniowaniem podczerwonym stosuje się w przewlek­łych i podostrych stanach zapalnych tkanek.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry