Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Logotomy

  logotomy; bezsensowne grupy głosek lub sylaby stosowane przy ocenie zdol­ności powtarzania lub przy badaniu słyszenia mowy. L. stosuje się w celu wyeliminowania wpływu strony znaczeniowej oraz dotychczasowego do­świadczenia językowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logopedia

  logopedia; dziedzina zajmująca się problematyką usuwania zaburzeń i wad mowy, zapobieganiem opóźnie­niom w rozwoju mowy i wyrówny­waniem tych opóźnień, nauczaniem mowy dzieci głuchych. L. wykorzystuje istniejące dyscypliny naukowe, jak: językoznawstwo, psychologię, pedago­gikę, audiologię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luminacja

  Luminacja; jaskrawość; jasność po­wierzchniowa ; określa obiektywnie gęstość powierzchniową natężenia światła, a subiektywnie decyduje o nasileniu doznania jego jasności. L. równa się stosunkowi natężenia świa­tła do powierzchni odbijającej (prze­puszczającej łub emitującej) światło...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łaźnia rzymska

  łaźnia rzymska; specjalne pomiesz­czenie służące do wykonywania za­biegów fizykalnych, w którym pod wpływem suchego ogrzanego do tem­peratury 40 — 60 °C. powietrza nastę­puje ogólne przegrzanie ciała. Umiesz­czone na różnych poziomach drewnia­ne ławy pozwalają na odpowiednie dozowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linka sterująca protezy kończyny górnej

  linka sterująca protezy kończyny górnej; cięgno łączące -> zawieszenie protezy kończyny górnej z mechanizmem ruchowym protezy w celu stero­wania jego funkcjami. Na przykład: w mechanicznej protezie kończyny górnej ruch przeprostu karku może być przejęty przez odpowiednio skon­struowane zawieszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki antydepresyjne a rehabilitacja

  leki antydepresyjne a rehabilitacja; w działaniach rehabilitacyjnych u cho­rych leczonych trójpierścieniowymi le­kami antydepresyjnymi należy uwzglę­dnić możliwość wystąpienia objawów ubocznych, zwłaszcza takich, jak ob­jawy z układu krążenia (spadki ciśnie­nia krwi, tachykardia, zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lista słów zrównoważonych fonetycz­nie

  lista słów zrównoważonych fonetycz­nie; w audiometrii słownej stoso­wane są listy słów, które bywają tak dobrane, aby zawierały cechy fonetycz­ne nie różniące się znacznie między sobą pod względem trudności w per­cepcji. Stąd przestrzegana jest jedna­kowa liczba sylab w listach słów poda­wanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki neuroleptyczne a rehabilitacja

  leki neuroleptyczne a rehabilitacja; podawanie neuroleptyków jest uważa­ne za część kompleksowego procesu leczenia, w którym najlepsze skutki osiąga się, stosując różne formy psycho- i socjoterapii łącznie z lecze­niem neuroleptykami. Należy uwzględ­niać objawy uboczne działania neuro­leptyków, tak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium geriatrycznym

  leczenie uzdrowiskowe w sanatorium geriatrycznym — przeciwwskazania; do sanatorium geriatrycznego mogą być skierowane osoby stare, lecz zdolne do samoobsługi w zakresie porusza­nia się, mycia, ubierania, których stan psychiczny umożliwia kontakt i współ­pracę z personelem leczącym, które mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lobotomia

  lobotomia; lobectomia; leucotomia; operacja neurochirurgiczna zapo­czątkowana przez dwóch portugal­skich lekarzy: Egaza Moniza i Almeidę Lima w 1935 r., mająca na celu spowodowanie zmniejszenia się często­ści i nasilenia objawów psychotycznych u pacjentów szpitali psychiatrycznych. Zabieg polegał na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry