Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Metoda de Lorme'a i Watkinsa

  metoda de Lorme'a i Watkinsa; metoda treningu z progresywnie wzra­stającymi oporami; stosowana w kine­zyterapii indywidualnej w celu wzmoc­nienia siły mięśniowej, w ćwiczeniach czynnych oporowych. Liczba serii — 3; obciążenie w pierwszej 50%, w dru­giej 75%, a w trzeciej 100% w sto­sunku do możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy obronne

  mechanizmy obronne; termin za­czerpnięty z psychologii osobowości, oznaczający procesy kontrolujące re­akcje jednostki, mające często charak­ter neurotyczny. Nie zawsze są one świadomą odpowiedzią na daną sytu­ację czy przeżycie. Bywają reakcją na doznaną frustrację i mogą mieć charak­ter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Doman-Delacato

  metoda Doman-Delacato; metoda zespołowego usprawniania dziecka z porażeniem mózgowym. Autorzy uważają, że zaburzony rozwój ruchowy może być stymulowany przez umoż­liwienie dziecku „doświadczania" pra­widłowych (idealnych) wzorców czyn­ności ruchowych i niektórych automa-tyzmów, poczynając od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanogram mięśnia

  mechanogram mięśnia; mechanomiogram; wykres przebiegu siły mięś­niowej w czasie, zapisany rejestra­torem, np. oscylografem pętlicowym, jako -> zapis analogowy. Zapis taki pozwala na ocenę parametrów czasowo-siłowych mięśnia: wartości siły mięśniowej w dowolnym czasie, szyb­kości narastania siły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Dżanelidze

  metoda Dżanelidze; m. powolnej repozycji zwichniętego stawu barko­wego. Polega ona na obciążeniu zwi­chniętej kończyny (sztangielka, hantle) po jej odwiedzeniu, np. przez pochy­lenie tułowia w stronę zwichniętego barku czy opuszczenie kończyny poza krawędź stołu, na którym pacjent leży w pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanoreceptory

  mechanoreceptory; są przetwornika­mi mechaniczno-elektrycznymi. Prze­kształcają one bodźce mechaniczne na impulsy nerwowe. Bodźcami dla tych receptorów są odkształcenia, wy­wołane działaniem sił mechanicznych, Receptory te są zlokalizowane w skórze, mięśniach, ścięgnach, toreb­kach stawowych i w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Hettingera i Mullera

  metoda Hettingera i Mullera; metoda krótkich ćwiczeń izometrycznych; opiera się na pracy izometrycznej mobilizowanej grupy mięśniowej. Sto­sowana jest w kinezyterapii indywidu­alnej w celu wzmocnienia siły mięśnio­wej. Metodyka tego treningu zaleca stosowanie obciążeń 90% w stosunku do maksymalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna społeczna

  medycyna społeczna; bada człowieka nie jako wyizolowaną jednostkę, lecz jako osobę w więzi ze środowiskiem. Ustala konsekwencje takiej interakcji dla jednostki. M. s. traktuje środo­wisko jako otoczenie naturalne. Współcześnie interesuje się również środowiskiem jako rzeczywistością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż synkardialny

  masaż synkardialny; technika ma­sażu specjalnego o działaniu wyłącz­nie leczniczym, w której specjalna aparatura zsynchronizowana z pracą mięśnia sercowego zwiększa siłę skur­czu krwionośnych naczyń obwodo­wych w przypadku ich niewydolności. Aparat (synkardan) zbudowany jest z elektrokardiografu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Hipokratesa

  metoda Hipokratesa; metoda nasta­wienia zwichnięcia stawu barkowego. Przy ułożeniu pacjenta na plecach nastawiający pociąga za wyprostowaną kończynę, z jednoczesnym przeciw-wyciągiem przez umieszczenie pięty pod pachą chorego. Kończynę delikatnie obraca się na zewnątrz i przy­wodzi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt

Do góry