Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Metoda Levitta

  metoda Levitta; stanowi modyfika­cję -> metody Bobathów, uzupełnioną szerszym zastosowaniem pomocy orto­pedycznych i dodatkowym wprowadzeniem elementów muzyki i zabawy jako stymulatorów motywacji dziecka do czynnego udziału w ćwiczeniach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda McQeena

  metoda McQeena; opracowana zo­stała na zasadach zbliżonych do -> m. de Lorme'a i stosowana jest w celu zwiększenia siły mięśni i uzyska­nia przyrostów masy mięśniowej. Je­dnostka treningowa składa się z 4 serii po 10 powtórzeń ćwiczenia. Przerwy między seriami od 2 do 2,5 min. Opór maksymalny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Kabata

  metoda Kabata; metoda proprio-ceptywnego torowania nerwowo-mięś-niowego; stosowana w kinezyterapii chorych po udarach mózgowych. We­dług tej metody usprawnianie układu nerwowo-mięśniowego odbywa się nie przez ćwiczenia poszczególnych mięś­ni, lecz stosowanie wzorów ruchów przebiegających w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Karvonena

  metoda Karvonena; służy do oblicza­nia częstości tętna, jaką bezpiecznie można osiągnąć w trakcie treningu wysiłkowego u pacjentów z chorobą wieńcową (limit tętna). Metoda ta uwzględnia tętno spoczynkowe, które może wykazywać różne wartości u róż­nych pacjentów, od 0,83 Hz (50/min) do 1,5...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Kenny

  metoda Kenny; stosowana w leczeniu dzieci chorych na chorobę Heinego i Mediny. Jej lecznicze oddziaływa­nie opiera się na stosowaniu pozycji ułożeniowych rozluźniających napięcie chorych mięśni, fizykoterapii i wy­konywaniu ćwiczeń biernych z akcen­towaniem torowania czucia głębokie­go...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Klappa

  metoda Klappa; jedna z pierwszych opracowanych kompleksowo m. kine-zyterapeutycznych w celu leczenia bo­cznych skrzywień kręgosłupa. Ćwicze­nia prowadzone w pozycjach niskich z dwupunktowym podparciem kręgo­słupa w przysiadzie podpartym, klęku podpartym i w pozycji leżącej. Ważną cechą tej m. jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Kochera

  metoda Kochera; nastawienie zwich­nięcia przedniego stawu barkowego. W znieczuleniu ogólnym pociąga się wzdłuż kończynę na zewnątrz następ­nie energicznie przesuwa się łokieć przed klatkę piersiową i obraca ramię do wewnątrz, co powoduje wprowa­dzenie głowy kości do stawu (zwykle wyczuwalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Jacobsona

  metoda Jacobsona; służy leczeniu chorych z nadmiernie wzmożonym napięciem mięśniowym. Jej mody­fikacja, znana jest pod nazwą m. progresywnej relaksacji, polega na świadomej samokontroli stanu napię­cia mięśniowego. Wprowadza jako ważny element usprawniania tzw. ćwi­czenia relaksacyjne, oparte na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Brunnstroma

  metoda Brunnstroma; opracowana dla chorych z porażeniem połowi­czym w oparciu o mechanizm synergii, początkowo odruchowej, później do­wolnie wywoływanej, a następnie z ćwiczeniem kontroli i izolowaniem z ruchów synergistycznych — ruchów dowolnych. W ćwiczeniach zaleca się wzmacnianie ich odruchami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maskowanie

  maskowanie; 1) próba tzw. masko­wania stosowana jest w audiometrii w celu zagłuszania jednego z uszu za pomocą tzw. „białego szumu", czyli bodźców zawierających szerokie pasmo częstotliwości i nie uszkadzają­cych narządu słuchu nawet przy dużych natężeniach. Próbę m. stosuje się w celach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt

Do góry