Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie oddechowe

  mięśnie oddechowe; mięśnie powodu­jące ruchy oddechowe ścian klatki piersiowej oraz zmianę objętości jamy klatki piersiowej i płuc. M.o. właści­we: 1) mięsień przepony oddzielający jamę klatki od jamy brzusznej, mięsień wdechowy. Skurcz mięśnia przepony powoduje jej obniżenie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo

  Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo; grupuje wszelkie organizacje zajmujące się rozmaitymi formami pomocy i opieki nad upośledzonymi umysłowo. W skład Ligi wchodzi około 60 krajów, których delegaci na kolejnych kon­gresach wymieniają swe doświadczenia organizacyjne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitrinowicz-Modrzejewska Alek­sandra

  Mitrinowicz-Modrzejewska Alek­sandra (1898-1975); twórczyni pol­skiej szkoły foniatrycznej, wieloletni klinicysta, badacz z zakresu rehabili­tacji zaburzeń mowy i słuchu, pracow­nik warszawskiej Akademii Medycz­nej. Pod jej kierunkiem prowadzone były prace dotyczące zasad i metod postępowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie synergistyczne

  mięśnie synergistyczne; mięśnie szkieletowe w narządzie ruchu, współ­działające w wykonaniu ruchu dowol­nego, wzmacniające działanie mięśni wykonujących ruch dowolny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Towarzystwo do Badań Naukowych Upośledzenia Umy­słowego

  Międzynarodowe Towarzystwo do Badań Naukowych Upośledzenia Umy­słowego; skupia szereg stowarzyszeń krajowych i zajmuje się koordyno­waniem, inicjowaniem oraz propago­waniem prac badawczych z zakresu problematyki upośledzenia umysło­wego. Co cztery lata organizuje mię­dzynarodowe kongresy, z których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrocefalia

  mikrocefalia; małogowie; odznacza się zmniejszoną pojemnością czaszki i wiąże się ze znacznym upośledze­niem umysłowym. Stanowi wadę uwarunkowaną genetycznie. Pod względem ruchowym dzieci z m. mogą przejawiać bardzo dobrą sprawność, co jest uważane za przejaw cech ata­wistycznych. Z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Towarzystwo Me­dyczne „Paraplegia"

  Międzynarodowe Towarzystwo Me­dyczne „Paraplegia"; założone w 196J r. z inicjatywy prof. Ludwiga Guttmanna (dyrektora Narodowego Centrum Urazów kręgosłupa w Stoke Mandeville koło Londynu) przy okazji odbywającego się wówczas sympozujm towarzyszącego międzynarodowym za­wodom paraplegików. Dwa lata...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroklimat

  mikroklimat; warunki klimatyczne występujące lub wytwarzane w określo­nej, niewielkiej przestrzeni lub po­mieszczeniu. Na m. składają się: tem­peratura, wilgotność, ciśnienie, ruch powietrza. Kształtowanie m. w miej­scach pracy sprowadza się w naszych warunkach klimatycznych najczęściej do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień

  mięsień; jednostka morfologiczna powodująca ruch w stawach lub innych narządów. Zbudowany jest z włókien mięśniowych połączonych w pęczki, otoczone tkanką łączną, zwaną omięs-ną wewnętrzną. Zwykle pęczki łączą się w brzusiec mięśniowy, który otacza omięsna zewnętrzna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimum socjalne

  minimum socjalne; rodzaj miernika porównującego ustalone wyniki badań z faktycznym rozkładem spożycia mię­dzy poszczególnymi grupami ludności, miernika oceny skutków polityki spo­łecznej. Jest to miernik sytuacji ma­terialnej kategorii osób nie pracują­cych, lecz utrzymujących się z rent. M. s. ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt

Do góry