Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Modele plastyczne

  modele plastyczne; przedmioty żywe i martwe bądź układy przestrzenne i architektoniczne są środkami kształ­towania u niewidomych schematów dotykowych, analogicznych do sche­matów wzrokowych. Stanowią one podstawę tworzenia się wyobrażeń surogatowych u niewidomych, a na­stępnie pojęć ogólnych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobilizator

  mobilizator; rodzaj kamaszka we­wnętrznego noszonego w normalnym bucie. Uzupełnia brakującą część stopy i obejmuje jej kikut, podobnie jak -> lej kikutowy protezy kończyny. Jego zadaniem jest rekonstrukcja sto­sunków biomechanicznych normalnej stopy przy wykorzystaniu zachowa­nych po amputacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model poradnictwa dla rodziców

  model poradnictwa dla rodziców; w przypadku dzieci i młodzieży niepełno­sprawnej ośrodki leczniczo-rehabilita­cyjne i wychowawcze prowadzą poradnictwo, którego celem jest dostar­czanie niezbędnych instrukcji dotyczą­cych pracy nad dzieckiem w domu, istoty występujących u niego nieprawi­dłowości, celów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moc

  moc; wydatkowana przez organizm człowieka pozostaje w ścisłym związku nie tylko z czasem pracy i ilością wytworzonego w tym czasie produktu, ale także z ilością wydatkowanej energii na jednostkę czasu. Jest to m., z jaką człowiek może działać przeciętnie przez 8 godzin pracy. Wy­dajność pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele rehabilitacji uzdrowiskowej ruchowej pozawałowej

  modele rehabilitacji uzdrowiskowej ruchowej pozawałowej; rozróżnia się dwa modele, oznaczane symbolami Ag i Bs, przeznaczone dla chorych po zawale, a zakwalifikowanych wg -> kodu prognostycznego rehabilitacji uzdrowiskowej odpowiednio do klas I i II. Modele te zostały opracowa­ne w zespole kierowanym przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model A rehabilitacji szpitalnej ru­chowej

  model A rehabilitacji szpitalnej ru­chowej; przeznaczony jest dla chorego po zawale pełnościennym, bez po­wikłań. Przewidywany pobyt chorego w szpitalu wynosi do 21 dni. Rehabi­litacja ruchowa składa się ż dozo­wanych ćwiczeń ruchowych i stopnio­wo zwiększanego zakresu czynności życiowych, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model B rehabilitacji szpitalnej ru­chowej

  model B rehabilitacji szpitalnej ru­chowej; przeznaczony jest dla chorych po zawale pełnościennym, z powikła­niami, i przewiduje pobyt chorego w szpitalu przez okres od 35 do 42 dni. Składa się ze stopniowo zwiększa­nego zakresu lokomocji i samoobsługi oraz dozowanych ćwiczeń ruchowych. Okres...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po ostrym napadzie nie­wydolności wieńcowej bez zawału

  model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po ostrym napadzie nie­wydolności wieńcowej bez zawału; do ćwiczeń przystępuje się po wykluczeniu zawału i ustąpieniu ostrych objawów niewydolności wieńcowej (-> rehabili­tacja ruchowa chorych po zawale serca). Stosuje się ćwiczenia i zakres...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mielotomia

  mielotomia; neurochirurgiczna ope­racja polegająca na podłużnym prze­cięciu rdzenia kręgowego w płaszczyź­nie czołowej, aby uniknąć uszkodzenia długich dróg rdzeniowych, a przerwać jedynie połączenia między komórkami rdzeniowymi, drogi odruchów mono-i polisynaptycznych w celu zniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mioklonie

  mioklonie; krótkotrwałe, szybkie skurcze pojedynczych mięśni z nie­wielkim efektem ruchowym lub bez tego efektu objętej nimi części ciała. W fizjologii występują podczas zasy­piania i w czasie snu; w patologii najczęściej — w stanach zapalnych mózgu, w przypadkach zatruć, urazów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt

Do góry