Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Myślenie zaburzone

  myślenie zaburzone; może występo­wać jako: 1. Zaburzenie myślenia, pod względem formalnym, w postaci: -> spowolnienia lub zahamowania toku myślenia (typowy objaw depresyj­ny) -> przyspieszenia myślenia (typo­we dla -> zespołu maniakalnego), -> otamowania, rozkojarzenia, natło­ku myśli (typowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mutyzm

  mutyzm; brak mowy. Występuje w wyniku zarówno zmian organicznych, jak i funkcjonalnych w centralnym układzie nerwowym. M. może powstać wskutek zadziałania czynników psy­chogennych, np. silnych emocji (urazu psychicznego). U dzieci z poważnymi uszkodzeniami mózgu oraz upośledzo­nych umysłowo m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motoryczność w starszym wieku

  motoryczność w starszym wieku; cechuje niezborność i brak elastycz­ności ruchów. Cechą ni. tego okresu życia jest skostniała stereotyp o wość, a utrwalony dawniej stereotyp rucho­wy jest sztywny, zrutynizowany, trud­ny do zmiany. W zaawansowanej starości występuje charakterystyczny chód...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moment siły

  moment siły; iloczyn siły i jej ra­mienia. Na stawy działają momenty sił rozwijane przez mięśnie oraz siły zewnętrzne, np. siła ciężkości. Zob. też ramię siły mięśnia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moment siły ciężkości

  moment siły ciężkości; funkcja kąta przyłożenia sił ciężkości w stosunku do długiej osi członu danej masy. M. s. ciężkości są maksymalne w po­zycjach poziomych ciała, w których dana część ciała jest maksymalnie obciążona, co wynika z działania m. s. ciężkości.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montessori Maria

  Montessori Maria (1870 — 1952; wy­bitna lekarka włoska, zasłużona także w dziedzinie terapii i wychowania dzię­ki swym pracom, w których podkreśla znaczenie naturalnej spontaniczności w rozwoju oraz wartości oddziaływa­nia za pomocą rozmaitych bodźców na sferę zmysłów. W wielu krajach istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morfem

  morfem; najmniejsza jednostka znaczeniowa w języku, niesamodziel­nie funkcjonująca. Morfemy dzielą się na rdzenne, gramatyczne i słowo­twórcze. M. rdzenne mają określone znaczenie nawet jako części całych wyrazów i stanowią utrwalone formy językowe.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modulacja głosu

  modulacja głosu; zmiana wysokości głosu będąca istotnym elementem dla treści przekazywanych informacji. Zdolność m. g. bywa ograniczona lub zniesiona wskutek braku kontroli słu­chowej nad głosem, co ma miejsce u osób głuchych. Z tych samych przyczyn dzieci głuche w wieku roz­wojowym pozbawione są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moment bezwładności ciała

  moment bezwładności ciała; suma iloczynów elementów jego masy po­mnożona przez kwadrat odległości tych elementów od osi obrotu: I = Emr2 (kg-m2). Na przykład m. b. kończyny zależy od wielkości zgięcia stawu łokciowego, kolanowego, kiedy to przy danej masie członów (uda — goleni, ramienia —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po zawale niepełnościen-nym o „lekkim" przebiegu (niewielki wzrost transaminaz, temperatura ciała w normie, brak objawów niewydolności układu krążenia)

  model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po zawale niepełnościen-nym o „lekkim" przebiegu (niewielki wzrost transaminaz, temperatura ciała w normie, brak objawów niewydolności układu krążenia); przeciętny pobyt w szpitalu wynosi 16 dni. Ćwiczenia rozpoczyna się po opanowaniu ostrych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 234

  praca w formacie txt

Do góry