Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mowa migowa

  mowa migowa; forma porozumiewa­nia się osób głuchych, wykorzystują­ca ekspresję gestową i posługująca się ustalonymi symbolami opartymi na ruchach i ułożeniach dłoni, palców i rąk. M. m. nie potrafi jednak oddać tych wszystkich informacji, które moż­liwe są do przekazania za pomocą mowy ustnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie autystyczne

  myślenie autystyczne; myślenie oder­wane od rzeczywistości, w małym stopniu oparte na ocenie realnej rzeczy­wistości, a raczej na ogólnych, włas­nych koncepcjach. Występuje w -> zespole paranoidalnym, najczęściej w schizofrenii.

  myślenie dereistyczne -> myślenie autystyczne

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mózgowe porażenie dziecięce (m. p. dz.)

  mózgowe porażenie dziecięce (m. p. dz.); zespół objawów powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu w okresie jego intensywnego rozwoju przez róż­norodne czynniki etiologiczne, wśród których główną rolę odgrywa patologia ciąży i okresu okołoporodowego (wcześniactwo, stany niedotlenienia, urazy, stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie paralogiczne

  myślenie paralogiczne; zaburze­nie formalne myślenia, polegające na myśleniu nie opartym na zasadach logicznych. Występujące w m zespole paranoidalnym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mózgowie

  mózgowie; górna część ośrodko­wego układu nerwowego położona w jamie czaszki, składająca się z 2 półkul mózgowych, pnia mózgu, na którym są osadzone oraz -> móż­dżku. Wierzchnia warstwa komórkowa półkul mózgowych — kora mózgowa, zespala najwyższe ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie przyspieszone

  myślenie przyspieszone; może prze­jawiać się w różnym nasileniu — od niewielkiego zwiększenia tempa toku myśli z zachowaniem logicznej cią­głości i dokładności, poprzez stany, w których zbyt szybki tok myślenia powoduje zmniejszanie precyzji pro­cesów myślowych, aż do gonitwy myśli z częstymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  móżdżek; koordynuje napięcie mięś­ni i zarządza odruchami równowagi. Zob. też zespół móżdżkowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie rezonerskie

  myślenie rezonerskie; odmiana -> myślenia autystycznego, w której roz­budowane zbędne rozważania i dowo­dzenia nie prowadzą do wniosków mogących znaleźć zastosowanie prak­tyczne. M. r. charakterystyczne jest dla schizofrenii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mukolityki

  mukolityki; leki zmniejszające na­pięcie powierzchniowe („rozrzedzają­ce") cieczy ustrojowych, w tym głów­nie wydzieliny oskrzeli. Używane są w postaci wodnych roztworów w formie aerosolu do inhalacji. Należą do detergentów (Alevaire), enzymów (Mucosolvin) lub do związków o dzia­łaniu złożonym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja w rehabilitacji

  motywacja w rehabilitacji; chęć do współdziałania z personelem wchodzą­cym w skład zespołu rehabilitacyj­nego. U wielu osób niepełnospraw­nych, zwłaszcza tych, które utraciły w nagły sposób dotychczasową spraw­ność i muszą przez dłuższy czas pozostawać unieruchomione lub mieć ograniczone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt

Do góry