Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Neuropsychologia

  neuropsychologia; dział psychologii zajmujący się oceną i rehabilitacją funkcji poznawczych, intelektualnych i językowych osób z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. N. posiada rozbudowany system diagnozy, współpracuje z neurochirurgią, neurofizjologią, psy-cholingwistyką i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowidzenie połowicze

  niedowidzenie połowicze; hemianopsja; najczęściej spowodowane usz­kodzeniem pasma wzrokowego, co jest przyczyną niedowidzenia połowiczego jednoimiennego, tzn. niedowidzenie dotyczy obu lewych albo obu prawych połówek pola widzenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neurotomia

  neurotomia; przecięcie pnia nerwu w celu zniesienia wzmożonego na­pięcia mięśniowego lub dolegliwości bólowych. Obecnie bardzo rzadko przeprowadzany zabieg ze względu na częste powikłania (zaburzenia tro­ficzne). Stosuje się jedynie przecięcie nerwu zasłonowego (obturatorec to­rnio) w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neurastenia

  neurastenia; zespół objawów obej­mujący: męczliwość, drażliwość, napięcie i niepokój, trudności w podej­mowaniu decyzji, trudności w koncen­tracji uwagi, nieznaczne wahania na­stroju, skargi hipochondryczne, za­burzenia snu i ewentualnie inne za­burzenia wegetatywne. N. zaliczana jest do nerwic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  neurolingwistyka

  neurolingwistyka; dziedzina zajmu­jąca się neurofizjologicznymi kompo­nentami zjawisk językowych. N. dy­sponuje schematami wypracowanymi na podstawie badań prowadzonych na chorych z ogniskowymi uszkodze­niami mózgu, odnoszącymi się do wy­jaśnienia niektórych mechanizmów za­burzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuron obwodowy

  neuron obwodowy; n. dolny; neuron ruchowy rdzenia kręgowego z wy­pustką (aksonem) tworzącą nerw ob­wodowy. Uszkodzenie dolnego neuro­nu ruchowego powoduje -> niedowład obwodowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuron ośrodkowy

  neuron ośrodkowy; neuron ruchowy kory mózgowej, część składowa drogi korowo-rdzeniowej (piramido wej), przekazująca pobudzenia dla dowol­nych ruchów z okolicy pola rucho­wego kory mózgowej do rdzenia. Uszkodzenie górnego neuronu ruchowego powoduje -> niedowład...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwica wegetatywna

  nerwica wegetatywna; zaburzenie nerwowe wyrażające się w dysfunkcji układu wegetatywnego (zaburzenia: snu, łaknienia, wydalania, pocenie się, sensacje sercowe itp.), występującej pod wpływem silnie przeżywanych stanów emocjonalnych. Nadmierna wrażliwość osób cierpiących z powodu n. w. łączy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwice

  nerwice; czynnościowe, psychogen­ne zaburzenia psychiczne, głównie do­tyczące sfery emocjonalnej, które róż­nią się od psychoz zarówno jakością objawów, jak i mniejszym ich nasile­niem. W n. mogą występować bardzo różnorodne objawy, m. in. lęk, nie­pokój, napięcie, drażliwość, obniżenie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwoból

  nerwoból; neuralgia; objawia się nagłymi, często napadowymi bólami w obszarze unerwienia poszczególnych nerwów czuciowych; nie występują przy tym objawy ubytkowe ani zmiany anatomiczne w nerwie; napadowi bólów mogą towarzyszyć objawy wege­tatywne. Najczęstsze nerwobóle: n. lędźwiowo-krzyżowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt

Do góry