Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ocena psychologiczna zdolności do pracy

  ocena psychologiczna zdolności do pracy; postępowanie psychologa ma­jące na celu ocenę psychologicznych komponentów -> zdolności do pracy, jak: sprawność manualna, poziom in­teligencji, zainteresowania i aspiracje zawodowe, postawa wobec pracy itd. Oceny tej dokonuje się w oparciu o wyniki badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchylenie standardowe

  odchylenie standardowe; wskaźnik statystyczny informujący o wielkości odchyleń poszczególnych wyników w badanej próbie od wielkości prze­ciętnej. Oblicza się o. s. pierwiastku­jąc sumę kwadratów poszczególnych odchyleń od średniej podzieloną przez ogólną liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena socjometryczna

  ocena socjometryczna; technika opracowana przez J. L. Moreno w 1953 r., mająca na celu dokonanie analizy ilościowej dotyczącej stosun­ków interpersonalnych określonej gru­py. Pomiar obejmuje liczbę oraz kry­teria wyboru przeprowadzanego przez członków danej grupy, której charak­terystykę pragnie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn

  odczyn; reakcja organizmu na czyn­nik fizykalny. O. może mieć charak­ter miejscowy bądź ogólny z za­leżności od siły, rodzaju i czasu działania czynnika fizykalnego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena społecznych komponentów zdolności do pracy

  ocena społecznych komponentów zdolności do pracy; ustalenie, w opar­ciu o wywiad społeczny i analizę od­powiednich dokumentów, społecznych czynników, które mogą mieć istotny wpływ na dobór właściwego kierunku kształcenia zawodowego lub rodzaju i warunków pracy. Należą do nich: wykształcenie ogólne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczytywanie mowy z ust

  odczytywanie mowy z ust; zdolność wykorzystywana przez osoby głuche w porozumiewaniu się ze słyszącymi. Opanowanie jej sprawia poważne trudności i wymaga długich, mozol­nych wysiłków. W ostatnich latach w niektórych krajach wprowadza się w placówkach kształcenia głuchych jednocześnie z nauką o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena właściwości dynamicznych na­rządów ruchu

  ocena właściwości dynamicznych na­rządów ruchu; jest oparta na topo­graficznej orientacji ruchów kończyn i tułowia. W tym celu ciało ludzkie podzielono za pomocą płaszczyzn i osi na: a) płaszczyznę czołową — rów­noległą do szerszej płaszczyzny ciała; b) płaszczyznę strzałkową —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /4 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie przeponowe

  oddychanie przeponowe; ruch odde­chowy przepony. Nauka o. p. pole­ga na zrozumieniu funkcji przepony i współpracujących z nią mięśni brzu­cha. Skurcz przepony powoduje jej obniżenie się i wdech, w tym czasie mięśnie brzucha rozluźniają się (brzuch uwypukla się). Ruch wydecho­wy przepony jest aktem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zdolności do pracy inwalidów

  ocena zdolności do pracy inwalidów; postępowanie zespołu specjalistów (le­karzy, psychologów, pracowników so­cjalnych i w miarę potrzeby innych) mające na celu ustalenie aktualnych i potencjalnych możliwości zawodo­wych inwalidów (osób niepełnospraw­nych), czyli wewnętrznych warunków pracy (-»...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena lekarska zdolności do pracy

  ocena lekarska zdolności do pracy; postępowanie lekarskie mające na ce­lu ustalenie stanu morfologicznego (zmian organicznych) i funkcjonalne­go (zmian czynnościowych) organiz­mu pod kątem możliwości wykony­wania pracy zawodowej. Ocena ta jest oparta o wyniki badań ogólnych lub specjalistycznych. Odbywa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt

Do góry