Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Operacja produkcyjna

  operacja produkcyjna; jest ściśle związana ze stanowiskiem roboczym (stanowiskiem rehabilitacyjno-produkcyjnym), gdyż określa rodzaj i ko­lejność pracy przewidzianej na stano­wisku roboczym. Dzięki temu o. p. jest podstawowym elementem plano­wania produkcji, kontroli przebiegu produkcji itp. Częścią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opory niesprężyste płuc i klatki pier­siowej

  opory niesprężyste płuc i klatki pier­siowej; źródłem tych oporów jest tar­cie przemieszczających się podczas ru­chów oddechowych tkanek i opór tar­cia powietrza przepływającego przez drogi oddechowe. Opór ten może znacznie wzrastać w przypadku zwę­żenia dróg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka domowa w psychiatrii

  opieka domowa w psychiatrii; opie­ka rodzinna; tradycyjna forma opieki nad przewlekle chorymi psychicznie, w której obca dla chorego rodzina przyjmuje go na dłuższy czas lub na stałe do swego domu, otrzymując w zamian świadczenia pieniężne na zasadzie umowy zawartej ze szpitalem psychiatrycznym. Chory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opory sprężyste płuc i klatki pier­siowej

  opory sprężyste płuc i klatki pier­siowej; siła mięśni oddechowych po­konuje opory układu klatka piersiowa-płuca. Główne źródła tych opo­rów to: opory sprężyste (elastycz­ne) i opory niesprężyste. Układ klatka piersiowa-płuca zachowuje się jak układ ciał sprężystych, tzn. takich, które pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontogeneza

  ontogeneza; rozwój osobniczy. Prze­jawiają się w niej zarówno wpływy dziedziczności, jak i oddziaływania środowiska; istnieje także pogląd, że o. stanowi powtórzenie filogenezy. Szczegółowe zainteresowania wieloma elementami o. przejawia psychologia rozwojowa, wykorzystując wyniki ba­dań nauk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olśnienie

  olśnienie; występuje wówczas, gdy w polu widzenia pojawia się lub znaj­duje powierzchnia o takiej luminacji, że powoduje to zakłócenie normalnej pracy wzroku i wywołuje „uczucie niewygody wzrokowej". O. może być bezpośrednie lub pośrednie. O. bez­pośrednie ma miejsce, gdy do oczu docierają promienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oklepywanie klatki piersiowej

  oklepywanie klatki piersiowej; ma na celu mechaniczne ułatwienie wy­dalenia wydzieliny z oskrzeli. W tym celu stosuje się też masaż wibracyj­ny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omamy

  omamy; polegają na odbieraniu wrażeń zmysłowych bez bodźca, który tego rodzaju wrażenia mógłby wywo­łać, np. chory widzi błyski światła, słyszy trzaski, huki (o. proste) lub widzi postacie, przedmioty, słyszy gło­sy (o. złożone). Doznaniom tym to­warzyszy przekonanie o realności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okład parafinowy

  okład parafinowy; zabieg leczniczy, w którym za pomocą ogrzanej do temperatury 40 — 50°C płynnej para­finy dozuje się cieplne bodźce termicz­ne. O. p. wykonuje się różnymi tech­nikami. Zabiegi te są skuteczne dzię­ki fizycznym właściwościom parafiny, która ma dużą pojemność cieplną i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica mózgowa związana z kinestezją narządów mowy

  okolica mózgowa związana z kinestezją narządów mowy; kinestetyczne pole gnostyczne (wg J. Konorskiego, 1969) odpowiada ośrodkowi ruchowe­mu mowy opisanemu przez P. Broca. Kinestetyczne pole gnostyczne tworzy się w ontogenezie, ok. 9 miesiąca życia, gdy zaczynają się kształtować pierwsze nawyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt

Do góry