Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Opieka instytucjonalna nad starymi ludźmi

  opieka instytucjonalna nad starymi ludźmi; zorganizowana opieka w ra­mach systemu -> pomocy społecznej. Składają się na nią -> domy dla przew­lekle chorych, -> domy rencistów, a także te formy pomocy, dla realizacji których zostały powołane specjalne instytucje, jak poradnie geriatryczne. Odmienna niż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opóźnienie rozwoju umysłowego

  opóźnienie rozwoju umysłowego; ob­niżenie sprawności intelektualnej na tle czynników środowiskowych, za­niedbania pedagogicznego, przyczyn działających wtórnie. Dzieci z opóź­nieniem r. u. wymagają oddziaływań wyrównawczych w warunkach wzbo­gaconej stymulacji funkcji języko­wych, ćwiczeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka postpenitencjarna

  opieka postpenitencjarna; dotyczy osób opuszczających zakłady popraw­cze, wychowawcze, karne. Osoby te mają zazwyczaj trudności z zorgani­zowaniem sobie życia na wolności, ze znalezieniem mieszkania i zatrudnie­nia. O. p. ma także zapobiec kontak­tom ze światem przestępczym i po­wrotowi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oprzyrządowanie stanowisk robo­czych

  oprzyrządowanie stanowisk robo­czych; ma istotne znaczenie dla inwa­lidów i możliwości ich zatrudnienia w spółdzielczości inwalidzkiej lub w normalnych zakładach pracy. W za­stosowaniu do inwalidów różnego ro­dzaju pomoce techniczne mają na ce­lu: 1) wyłączenie albo zastąpienie pra­cy niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka rehabilitacyjno-socjalna nad zatrudnionymi inwalidami

  opieka rehabilitacyjno-socjalna nad zatrudnionymi inwalidami; działalność stanowiąca element rehabilitacji za­wodowej, mająca na celu zaspokojenie wszystkich potrzeb rehabilitacyjnych i socjalnych inwalidów pracujących. Obejmuje ona zabiegi usprawniające, zapobiegające pogłębianiu się inwa­lidztwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

  organizacja rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); w ośrodku rehabilita­cji zawodowej (przemysłowej) lub w zakładzie pracy można podzielić ją na trzy etapy. Etap pierwszy obejmuje: a) badanie lekarskie, na podstawie którego można stwierdzić, czy i w jakim stopniu pracownik kwalifikuje się do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka społeczna

  opieka społeczna; 1. Termin stoso­wany wymiennie (zwłaszcza w języku potocznym) z -> pomocą społeczną. 2. Etap w rozwoju pomocy społecz­nej, stanowi też zalążek współczesnej polityki społecznej. O. s. ewoluowała od form dobrowolnej, dobroczynnej i filantropijnej działalności osób indy­widualnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontogeneza mowy

  ontogeneza mowy; osobniczy roz­wój zdolności słownego porozumiewa­nia się uwarunkowany prawidłowymi procesami dojrzewania i uczenia się. O. m. przebiega w oparciu o indywi­dualne doświadczenie zdobywane przez dziecko dzięki wpływom śro­dowiskowym i własnej dynamice roz­wojowej. Opóźnienia w rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja stanowiska rehabilitacyj­no-produkcyjnego

  organizacja stanowiska rehabilitacyj­no-produkcyjnego; dla pracowników niepełnosprawnych i inwalidów powin­na dodatkowo uwzględniać następują­ce problemy: uchwycenie ruchów ro­boczych, które stwarzają rehabilito­wanemu pracownikowi najwięcej trud­ności w pracy; usprawnianie, usuwa­nie lub zastępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opiekunowie społeczni

  opiekunowie społeczni; honorowa kadra -> pomocy społecznej powołana do życia Uchwałą nr 92 Rady Mi­nistrów z dn. 5. III. 1959 r. Na mocy uchwały o. s. zobowiązani zostali do organizowania i sprawowania opieki nad starcami, dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 775

  praca w formacie txt

Do góry