Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Orteza Milwaukee

  orteza Milwaukee; orteza korekcyj­na stosowana w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci przed ukończeniem wzrostu oraz nadmier­nych krzywizn w płaszczyźnie strzał­kowej, np. nadmierna lordoza lędź­wiowa lub kifoza piersiowa. Elemen­tami jej budowy jest kosz biodrowy wraz z nadbudową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza kończyny dolnej

  orteza kończyny dolnej; najczęściej w formie konstrukcji szynowo-opaskowej dopasowanej do kształtu koń­czyny, tutoru, łuski lub innego urządzenia stosowanego w celach lecz­niczych względnie poprawy upośledzo­nej funkcji podpórczo-ruchowej koń­czyny. Rozróżniamy o. k. dolnej: stabilizujące, ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza tułowia

  orteza tułowia; wywiera pośrednie działanie stabilizujące, korekcyjne lub odciążające na wybrane odcinki kręgo­słupa. Polega to na: kontroli zakresu ruchów, osiowym podparciu masy cia­ła, biernej korekcji ustawienia okreś­lonych odcinków kręgosłupa, wymu­szaniu czynnej korekcji postawy lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza kończyny dolnej detorsyjna

  orteza kończyny dolnej detorsyjna; orteza korekcyjna kontrolująca ruch obrotowy w stawie biodrowym. Wy­biórcze jej działanie polega na biernym pokonywaniu niekorzystnego działa­nia spastycznych mięśni rotatorów biodra i utrzymaniu kończyny w po­prawnym funkcjonalnie ustawieniu. Ma postać długiej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza tułowia płytowa

  orteza tułowia płytowa; wykonana z dopasowanych do kształtu miedni­cy i klatki piersiowej płyt, o sztyw­nej konstrukcji, zazwyczaj z tworzy­wa termoplastycznego lub chemoutwardzalnego. Płyty połączone są ze sobą łącznikami metalowymi. Jej zadaniem jest podparcie i stabilizacja tułowia, np. w celu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza kończyny dolnej korekcyjna

  orteza kończyny dolnej korekcyjna; orteza wywierająca bezpośredni wpływ na poprawę wadliwego usta­wienia kończyny w jednym lub kilku stawach, a także na kształtowanie się struktur kostnych w okresie wzro­stu. Działanie korekcyjne ortezy mo­że opierać się na wykorzystaniu: za­sady dźwigni, np. ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza kończyny dolnej odciążająca

  orteza kończyny dolnej odciążająca; podpierająca masę ciała, wyłączająca niewydolne struktury podpórcze lub zmniejszająca naciski jednostkowe na te struktury. O. o. kończyny dolnej ma najczęściej postać konstrukcji szy­nowo-opaskowej, np. -> szyna Tho­masa podpierająca masę ciała pod guzem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacja pracownika

  orientacja pracownika; ściśle zwią­zana z odbiorem informacji o zmia­nach zachodzących w przedmiocie obróbki, przebiegu procesów produk­cyjnych i własnych czynności, stanie maszyny i narzędzi, zmianach zacho­dzących w otoczeniu. Informacje te dochodzą do człowieka za pośrednic­twem różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja stanowiska roboczego

  organizacja stanowiska roboczego; oparta o ergonomiczny zestaw ele­mentów składowych, który obejmuje: a) powierzchnię i przestrzeń roboczą stanowiska pracy; b) wysokość i kształt przestrzenny pola pracy; c) ukształtowanie pola widzenia; d) po­zycję przy pracy oraz siedzisko; e) usytuowanie narzędzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje sportowe inwalidów

  organizacje sportowe inwalidów; międzynarodowe i krajowe związki i organizacje zajmujące się sportem inwalidów; Comité International des Sports Silencieux (CISS) - Między­narodowy Komitet Sportów dla Nie-słyszących, Ceskoslovensky Svaz Te-lesni Vychovy, Komise pro Sport In-val idu (CSTV) —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt

Do góry