Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Osteoporoza

  osteoporoza; zrzeszotnienie kości; zgąbczenie kości; najczęściej spowo­dowane zaburzeniami hormonalnymi (nadczynność przytarczyc), obserwo­wane także w przypadkach niedowła­dów, głównie wiotkich, z długotrwa­łym unieruchomieniem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzecznictwo inwalidzkie

  orzecznictwo inwalidzkie; zorga­nizowany i funkcjonujący w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych system orzekania o inwalidztwie (kwa­lifikowanie do grup inwalidów) w ce­lu przyznania rent, zatrudnienia (usta­lanie stopnia zdolności do pracy oraz wskazań i przeciwwskazań do pracy) i innych. O. i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza wyciągowa „Halo"

  orteza wyciągowa „Halo"; sztywna konstrukcja składająca się z obręczy obejmującej miednicę, z gorsetu pla­stikowego obejmującego klatkę pier­siową, oraz obręczy obejmującej czasz­kę, połączonych ze sobą pionowymi wspornikami o regulowanej długości. Pozwala na stosowanie długotrwałego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodydaktyka

  ortodydaktyka; z punktu widzenia łeksykalnego dydaktyka wyprostowu­jąca, korygująca. O. to dział dydakty­ki, czyli „nauki zajmującej się celami, treścią, procesem, metodami i środ­kami oraz organizacją nauczania" (Okoń, 1970). O. zajmuje się tym sa­mym, ale w stosunku do osób, które wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza tułowia szkieletowa

  orteza tułowia szkieletowa; charak­teryzuje się sztywną konstrukcją szkie­letową przylegającą do tułowia na wybranych punktach kostnych (mo­stek, powierzchnia żeber, miednica) lub nad wybranymi mięśniami (poś­ladkowymi, grzbietu, brzucha). Wy­wiera działanie stabilizujące, podpór­cze i korekcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza kończyny dolnej stabilizująca

  orteza kończyny dolnej stabilizująca; orteza zastępująca niesprawny układ mięśniowy w celu zabezpieczenia funk­cji podpórczo-ruchowej układu kostno-stawowego kończyny dolnej. Naj­częściej spotykana pod postacią kon­strukcji szynowo-opaskowej lub szynowo-tulejkowej z przegubami na wy­sokości stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza bostońska

  orteza bostońska; modyfikacja -> ortezy Milwaukee, polegająca na mak­symalnym wykorzystaniu wartości ko­rekcyjnych kosza biodrowego i całko­witym zredukowaniu nadbudowy me­talowej. Kontroluje ruchy odcinka lędźwiowo-piersiowego w płaszczyź­nie strzałkowej, czołowej i poprzecz­nej, wspomagając biernie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza kończyny górnej

  orteza kończyny górnej; dostosowa­na do określonych zadań w leczeniu schorzeń i urazów kończyny górnej, a także poprawy jej funkcji w pro­cesie usprawniania, przez wspomaga­nie i zastępowanie niesprawnych mięś­ni lub stabilizowanie wybranych sta­wów pozbawionych czynnej kontroli mięśniowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza Capenera

  orteza Capenera; dynamiczna orte­za dźwigniowa z cienkiego drutu sprężynowego, stosowana w celu stop­niowego pokonywania przykurczu zgięciowego w stawach międzypaliczkowych ręki, przy zachowaniu w nich czynnego ruchu zginania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza

  orteza; konstrukcja techniczna sto­sowana w celu kontroli ruchów, wspo­magania oraz całkowitego lub częścio­wego odciążenia wybranych elemen­tów układu podpórczo-ruch owego. Może spełniać wszystkie wymienione funkcje lub niektóre z nich, zależnie od rozwiązania konstrukcyjnego, zwią­zanego z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt

Do góry