Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ośrodek opiekuna społecznego

  ośrodek opiekuna społecznego; ko­mórka -> działu służb społecznych za­trudniająca pracowników socjalnych (pracownik socjalny w pomocy spo­łecznej). Do zadań ośrodka o. s. należy m. in.: rozpoznawanie i usta­lanie potrzeb w zakresie -> pomocy społecznej, zapobieganie stanom wy­magającym świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osnowa ćwiczeń

  osnowa ćwiczeń; kilka lub kilkanaś­cie konspektów, które mają służyć realizacji tego samego celu w kolej­nych jednostkowych zajęciach. O. ć. jest ramowym planem działań kinezyterapeutycznych, w odniesieniu do kinezyterapii ogólnej, które zamierza się prowadzić w czasie całego pobytu pacjenta w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek rehabilitacji przemysłowej

  ośrodek rehabilitacji przemysłowej; komórka przygotowana organizacyj­nie do prowadzenia procesu rehabi­litacji nie w pełni sprawnych pracow­ników w miejscu ich pracy. Rozróż­niamy przyzakładowy lub między­zakładowy ośrodek rehabilitacji przemysłowej. Przyzakładowe ośrodki powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba niepełnosprawna

  osoba niepełnosprawna; osoba, u której występuje obniżenie w stosun­ku do norm stanu sprawności orga­nizmu powodującego pewne ogra­niczenia i utrudnienia w wypełnianiu ról społecznych. Dotychczas brak jest precyzyjnych kryteriów uznawania ko­goś za o. n. Jest to pojęcie bardzo ogólne, obejmujące swym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ośrodki selekcyjne

  ośrodki selekcyjne; w dawnej struk­turze współpracy poradni wychowawczo-zawodowych ze szkolnictwem specjalnym były to powoływane okre­sowo komisje działające przy szkołach specjalnych, które na podstawie ana­lizy dokumentów dziecka oraz wyni­ków badań psychopedagogicznych i le­karskich podejmowały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość

  osobowość; zespół stałych cech psy­chicznych określający system emocjo­nalny, motywacyjny i poznawczy jed­nostki, determinujący jej zachowanie i sposób funkcjonowania w grupie społecznej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzecznictwo psychologiczne

  orzecznictwo psychologiczne; na podstawie przeprowadzanych wcześ­niej badań psychologicznych wydawa­nie opinii orzekającej o aktualnym poziomie rozwoju umysłowego i ewen­tualnych cechach rozwoju emocjonal­nego, społecznego, psychoruchowego badanej osoby. O. p. wydawane jest do wykorzystania w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodki specjalne szkolno-wycho­wawcze

  ośrodki specjalne szkolno-wycho­wawcze; są to placówki kształcenia specjalnego przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych (upośledzonych umysłowo, głuchych, niewidomych), posiadające internat i szkołę, a często także przedszkole. W ośrodkach tych, na ogół lepiej wyposażonych niż po­jedyncze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość padaczkowa

  osobowość padaczkowa; określenie wyrażające błędny pogląd, iż więk­szość chorych na padaczkę cechuje pewien specyficzny, jednolity, niepra­widłowy typ struktury osobowości. Obecnie koncepcja ta jest odrzuco­na.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

  orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); należy do wojewódzkich przychodni przemysło­wych oraz z ich upoważnienia do zakładów służby zdrowia o charak­terze specjalistycznym (w tym również przychodni przyzakładowych przemy­słowej służby zdrowia). Orzekać tak­że mogą komisje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /3 301

  praca w formacie txt

Do góry