Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Padaczka — postawy społeczne i przesądy

  padaczka — postawy społeczne i przesądy; niewłaściwe postawy spo­łeczne wobec chorych z p. nadal są szeroko rozpowszechnione wśród większości społeczeństwa. Wynika to głównie z niskiego poziomu wiedzy o p., powszechnych fałszywych opinii o przebiegu choroby, przetrwałych przesądów. Nadal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otyłość

  otyłość; zaburzenie homeostazy tkanki tłuszczowej, wyrażające się jej nadmiernym rozrostem lub przeros­tem, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia masy ciała. Aby rozpoz­nać o. nie wystarczy oglądanie, lecz dla dokładnej oceny konieczne są do­kładniejsze pomiary. Najłatwiejsze jest określenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka pourazowa

  padaczka pourazowa; padaczka spo­wodowana przez urazowe uszkodzenie mózgu. P. p. często występuje po cięż­kich, otwartych urazach głowy połą­czonych z bezpośrednim obrażeniem tkanki mózgowej. P. p. często przeja­wia się napadami padaczkowymi częściowymi, niekiedy wtórnie uogól­nionymi. Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka

  padaczka; epilepsia; morbus sacer; morbus comitialis; choroba św. Wa­lentego; polietiologiczny zespół obja­wów uszkodzenia mózgu charaktery­zujący się nawracającymi napadami, powstającymi wskutek nieprawidło­wych, nadmiernych wyładowań w ne­uronach mózgu. Podstawą rozpozna­nia p. jest wystąpienie co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka resztkowa

  padaczka resztkowa; rzadko używa­na nazwa określająca pewne postaci padaczki powstałe jako wynik lub po­zostałość przebytego, zakończonego procesu chorobowego, który dopro­wadził do organicznego uszkodzenia mózgu, z wytworzeniem ogniska pa-daczkorodnego (np. padaczka po prze­bytym zapaleniu opon...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka alkoholowa

  padaczka alkoholowa; rzadka po­stać padaczki występująca po wielu latach trwania alkoholizmu. P. a. po­winna być rozpoznawana po wyklu­czeniu innych, typowych czynników etiologicznych. Występują tu głównie napady padaczkowe duże, pojawiają­ce się zarówno podczas okresów picia, jak i abstynencji. Do p...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświetlenie stanowiska roboczego

  oświetlenie stanowiska roboczego; najkorzystniejsze jest oświetlenie dzienne i uważa się je za dostatecz­ne, gdy odległość miejsca pracy od okna jest najwyżej dwukrotnie więk­sza niż wysokość okna. Z każdego stanowiska pracy powinna być wi­doczna przez okno część nie zasło­niętego nieba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłupienie

  osłupienie; stupor; stan całkowitego lub głębokiego zahamowania rucho­wego z brakiem kontaktu z otocze­niem, mutyzmem, negatywizmem. W ciężkich przypadkach o. cho­ry odmawia przyjmowania pokarmu, zanieczyszcza się. O. może występo­wać w -> zespole katatonicznym, w głębokiej -> depresji, w ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrość wzroku

  ostrość wzroku; uzyskiwana dzięki elastyczności źrenicy, która stanowi rodzaj soczewki o zmiennej ognisko­wej. Tak zwane mięśnie rzęskowe po­wodują spłaszczenie lub uwypuklenie się źrenicy w zależności od jej od­ległości od przedmiotu obserwowane­go tak, że obraz pada zawsze na siatkówkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłupienie katatoniczne

  osłupienie katatoniczne; stanowi najczęściej występującą formę zes­połu katatonicznego. Rozpoczyna się zwykle stopniowym zanikaniem zain­teresowań i inicjatywy w pracy, roz­rywkach, kontaktach z ludźmi. Może wystąpić zobojętnienie lub przygnębie­nie, czasem prowadzące do próby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 103

  praca w formacie txt

Do góry