Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Padaczka — rokowanie społeczne

  padaczka — rokowanie społeczne; możliwość przewidywania poziomu funkcjonowania społecznego chorego, zdobycia wykształcenia, zawodu i po­zycji społecznej, założenia rodziny oraz oceny ewentualnych potrzeb rehabili­tacyjnych i rewalidacyjnych. Poziom i sposób funkcjonowania społecznego zależą od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — ryzyko wypadku przy pracy

  padaczka — ryzyko wypadku przy pracy; możliwość wystąpienia obra­żeń ciała u chorego podczas napadu padaczkowego i przy zadziałaniu czyn­ników zewnętrznych związanych z wy­konywaniem pracy zawodowej. W tym ujęciu nie jest wypadkiem przy pracy uraz głowy doznany podczas napadu, np. w hali fabrycznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otamowanie myślenia

  otamowanie myślenia; subiektywnie odczuwane nagłe przerwy w myśleniu połączone z uczuciem pustki w gło­wie. Zob. też zaburzenia formalne myślenia

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — rokowanie medyczne

  padaczka — rokowanie medyczne; możliwość ustąpienia napadów pa­daczkowych zależy od wielu nie zaw­sze znanych czynników, z których naj­ważniejsze to: rodzaj czynnika etio­logicznego, czas jego zadziałania (wiek chorego), lokalizacja i nasilenie usz­kodzenia padaczkorodnego mózgu i wynikające stąd...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka objawowa

  padaczka objawowa; padaczka, w której napady są jednym z objawów powstających na podłożu i w prze­biegu uchwytnego uszkodzenia móz­gu lub określonej choroby (np. p. o. w przebiegu guza mózgu, p. o. jako wynik dziecięcego porażenia mózgo­wego).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otępienie padaczkowe

  otępienie padaczkowe; osłabienie sprawności umysłowej i degradacja psychiczna pochodzenia organicznego u chorych z padaczką. Występuje wśród nielicznych chorych; może być następstwem padaczkorodnego uszko­dzenia mózgu, częstych napadów pa­daczkowych dużych, które dają mor­fologiczne zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — ocena zdolności do pra­cy i orzecznictwo inwalidzkie

  padaczka — ocena zdolności do pra­cy i orzecznictwo inwalidzkie; inwa­lidztwo chorego na p. jest wynikiem współdziałania czynników klinicznych i społecznych (-> padaczka — roko­wanie medyczne i społeczne). Naj­ważniejsze czynniki to: częstość i rodzaj napadów, stan ogólny i psychicz­ny, wykształcenie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otępienie starcze

  otępienie starcze; zaczyna się po 70 roku życia i związane jest ze zmianami zanikowymi, które stopnio­wo i równomiernie ogarniają cały mózg, upośledzając jego funkcje. O. s. jest zespołem o nie znanej bliżej etio-patogenezie. Objawy psychopatologiczne odznaczają się postępującym przebiegiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka o nie znanej etiologii

  padaczka o nie znanej etiologii; pa­daczka skrytopochodna; czynnościo­wa; dawniej samoistna. Padaczka, w której dostępnymi metodami dia­gnostycznymi nie udaje się wykryć czynnika doprowadzającego do wystą­pienia napadów padaczkowych. Przy­padki te stanowią ok. 60—70% ogó­łu chorych z padaczką.

  padaczka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otologia

  otologia; dział laryngologii doty­czący schorzeń uszu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /61

  praca w formacie txt

Do góry