Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Palenie tytoniu

  palenie tytoniu; nikotynizm; nie na­leży do grupy wielkich toksykomanii, a jest raczej nawykiem, którego przer­wanie daje u niektórych osób przyk­re, lecz niewielkie objawy abstynencji. P. t. silnie koreluje z alkoholizmem i narkomaniami, dlatego jest zalicza­ne do zespołu politoksykomanii. U młodzieży...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paramimia

  paramimia; niezgodność  między ekspresją mimiczną a treścią przeżyć emocjonalnych, np. śmiech jako reak­cja na cierpienie. Występuje w schizo­frenii, może też wystąpić w organicz­nych chorobach o. u. n.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pallidectomia

  pallidectomia; zabieg stereotaktycz­ny polegający na wycięciu jąder pod­stawy mózgu, stosowany w leczeniu parkinsonizmu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paranoja

  paranoja; przewlekła psychoza prze­jawiająca się rozbudowanymi usyste­matyzowanymi -> urojeniami, bez omamów, bez zmian intelektu i bez głębszych zmian osobowości. P. rozpoczyna się zwykle po 30 roku życia, urojenia narastają i rozbudowu­ją się stopniowo i sterują całą aktyw­nością chorego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paluch koślawy

  paluch koślawy; hallux valgus; czę­ste zniekształcenie stopy, zwłaszcza u kobiet. Polega na szpotawym usta­wieniu I kości śródstopia, przemiesz­czeniu ku stronie przyśrodkowej gło­wy tej kości oraz na odchyleniu pa­lucha (niekiedy pod kątem zbliżonym do prostego) ku stronie bocznej. Pa­lec drugi —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka-zapobieganie inwa­lidztwu społecznemu

  padaczka-zapobieganie inwa­lidztwu społecznemu; podstawową za­sadą rehabilitacji większości chorych, u których padaczka jest jedynym lub dominującym objawem uszkodzenia układu nerwowego, jest postępowanie profilaktyczne, polegające na zapobie­ganiu desocjalizacji i inwalidztwu cho­rych. Najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — zawody i stanowiska pracy

  padaczka — zawody i stanowiska pracy; napady padaczkowe nie stano­wią przeciwwskazań do pracy we właściwie dobranym zawodzie. Więk­szość chorych (60—80%) jest zawodowo czynna. Niekiedy konieczne jest przekwalifikowanie się, zdobycie no­wego zawodu lub indywidualny dobór miejsca i stanowiska pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — sport i wychowanie fi­zyczne

  padaczka — sport i wychowanie fi­zyczne; wszelka aktywność umysłowa i fizyczna jest czynnikiem hamującym występowanie napadów. Zmniejsza się wówczas również bioelektryczna czynność napadowa w badaniu eeg. Dla­tego też uprawianie sportu, uczestni­czenie w zajęciach wf, grach i za­bawach ruchowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — ukrywanie choroby w szkole i pracy

  padaczka — ukrywanie choroby w szkole i pracy; ok. 70% pracujących ukrywa fakt swojej choroby w oba­wie przed zwolnieniem, nieprzyjęciem do pracy lub negatywną, odrzucają­cą reakcją środowiska. Również więk­szość rodziców stara się ukryć fakt choroby, obawiając się dyskryminacji dziecka i prób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — wskazania do zatrudnie­nia w różnych warunkach

  padaczka — wskazania do zatrudnie­nia w różnych warunkach; przy pra­widłowym doborze zawodu i stano­wiska pracy chorzy, u których wystę­pują niezbyt częste napady padaczko­we bez innych współistniejących zes­połów neuropsychiatrycznych, a zwłaszcza bez zmian psychicznych, mogą i powinni być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 505

  praca w formacie txt

Do góry