Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Parapareza

  parapareza; niedowład tzw. po­przeczny, dotyczący obu kończyn jednoimiennych, najczęściej dolnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć

  pamięć; zdolność do gromadzenia, przechowywania i odtwarzania dozna­nych przeżyć i doświadczeń. Zob. też niepamięć.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paraplegia

  paraplegia; bezwład (całkowity brak ruchów czynnych) dwu kończyn, najczęściej dolnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Para biokinematyczna

  para biokinematyczna; ruchome połączenie dwóch członów kostnych w stawie. Stawy mają określoną licz­bę więzów, co określa ich ruch­liwość (od 1 do 3 stopni swobody). Zniesione zostają ruchy postępowe, a pozostaje jedynie możliwość ruchów obrotowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palatalizacja

  palatalizacja; zmiękczanie głosek zachodzące pod wpływem zbliżania środkowej części języka do podnie­bienia. Niekiedy zjawisko p. ma cha­rakter nieprawidłowej artykulacji i wy­maga zastosowania odpowiednich ćwi­czeń logopedycznych. Niepożądana p. występuje u niektórych dzieci w wie­ku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parapodium

  parapodium; rodzaj -> ortezy stabi­lizującej, zaopatrzonej w podstawę o dużej powierzchni. Stosowane u osób z porażeniami kończyn dolnych oraz tułowia. Umożliwia przyjęcie po­zycji stojącej bez dodatkowego pod­parcia na kulach oraz siadanie. Po zaopatrzeniu podstawy w kółka moż­liwe jest poruszanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parafazja

  parafazja; zniekształcenie słów wy­stępujące w -> afazji (mówiący popeł­nia błędy w układzie aparatu artykulacyjnego, myląc zwłaszcza głoski bliskodźwieczne).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palatogram

  palatogram; fotograficzna rejestrac­ja śladów języka pozostawionych na podniebieniu w czasie wymawiania poszczególnych głosek. Dla uchwyce­nia tych śladów stosuje się substancje kontrastowe, którymi smaruje się grzbiet i brzegi języka. Dzięki p. można określić dokładnie aktualną charakterystykę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paratymia

  paratymia; brak zgodności między treścią myślenia a afektywnym przeży­waniem i stanami afektywnymi (np. wesołe rozważania na temat śmierci); występuje w schizofrenii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paralaksa

  paralaksa; jedno z następstw pro­stoliniowego rozchodzenia się światła. Podczas odczytywania przyrządu po­miarowego oko pracującego oraz wskazówka i kreska podziałki znajdu­ją się na jednej prostej. Jeśli ta prosta jest prostopadła do tarczy przyrządu, to odczyt jest prawidłowy, gdyż obraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt

Do góry