Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika pracy

  pedagogika pracy; dział pedagogiki, którego przedmiotem jest wpływ wy­chowawczy pracy ludzkiej na jed­nostkę, a także na zmianę jej oso­bowości. P. p. jest dyscypliną stosun­kowo młodą, rozwijającą się, której problematyka nie jest jeszcze dokład­nie określona. Ma ona również zna­czenie dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz moczowy atoniczny

  pęcherz moczowy atoniczny; zatrzy­manie bądź nietrzymanie moczu wsku­tek uszkodzenia ośrodka rdzeniowe­go ogona końskiego lub korzonków krzyżowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika specjalna

  pedagogika specjalna; teoria i prak­tyka kształcenia dzieci z odchylenia­mi od normy fizycznej i' psychicz­nej w celu ich rewalidacji. Problemy p. s. rozpatrywane są w aspekcie etio­logii, fenomenologii, terapii i profi­laktyki. Do nauk ściśle z nią zwią­zanych należą: fizjologia, genetyka, psychologia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas brzuszny

  pas brzuszny; -> orteza z tkaniny gorsetowej, podtrzymująca trzewia i wspomagająca działanie mięśni brzu­cha. Specjalnym rodzajem p. b. są pasy ciążowe, pooperacyjne, a także pasy przepuklinowe.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz moczowy autonomiczny

  pęcherz moczowy autonomiczny; niekontrolowane, niecałkowite, od­ruchowe opróżnianie pęcherza z du­żym zaleganiem moczu (uszkodzenie krzyżowego ośrodka rdzeniowego, za­chowana czynność węzłów śródścien-nych).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika społeczna

  pedagogika społeczna; analizuje działania zmierzające do jak najszyb­szego powrotu osoby niepełnospraw­nej do rodziny, grupy rówieśniczej, szkoły, zakładu pracy — do społeczeń­stwa. P. s. stara się dostrzegać wpływy środowiska na jednostkę oraz dąży do ulepszenia środowiska, kompensowa­nia jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas kalifornijski

  pas kalifornijski; rodzaj zawiesze­nia protezy uda u osób z krótkim kikutem uda. Ma formę pasa talio-wego, zwykle skórzanego. Wyposażo­ny jest w skośny łącznik skórzany z boczną ścianą leja protezy oraz dwa łączniki elastyczne: skośny przedni i prosty tylny. W mniejszym stopniu niż -> szyna biodrowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz moczowy neurogenny

  pęcherz moczowy neurogenny; ter­min stosowany do zbiorczego okreś­lenia zaburzeń czynności pęcherza w przypadkach uszkodzeń rdzenia i powstałych w pęcherzu zmian wtór­nych (rozciągnięcie ścian, wstępująca infekcja, wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy, kamica itp.). Us­prawnianie p. m. n...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Percepcja

  percepcja; zdolność odczuwania, spostrzegania i rozpoznawania bodź­ców i ich złożonych układów.

  „percepcja twarzą" -> „zmysł prze­szkód" u niewidomych

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas śląski

  pas śląski; najpowszechniej stoso­wany rodzaj zawieszenia protez uda. Zapobiega rotacji protezy na kikucie, kontroluje odwodzenie kończyny pro-tezowej w stawie biodrowym. Ma for­mę miękkiego pasa skórzanego lub parcianego, obejmującego podgrzebie-niowo biodro po stronie przeciwnej kończyny i zamocowanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt

Do góry