Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pick-up test

  pick-up test; zestaw układanek ge­ometrycznych służący do oceny i ćwiczeń sprawności rąk (koordyna­cji wzrokowo-ruchowej, oburęcznej, chwytu, naprzemienności ruchów).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgniarka społeczna (środowisko­wa)

  pielęgniarka społeczna (środowisko­wa); pracuje pod fachowym nadzo­rem lekarza w placówkach służby zdrowia, jak również w obrębie zespo­łu zapobiegawczo-leczniczego. P. s. obejmuje swą opieką ludność na usta­lonym terenie, należącym do właściwej przychodni rejonowej lub ośrodka zdrowia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień zwierający gardła

  pierścień zwierający gardła; zespół mięśni, tworzących w czasie emisji głosu koncentrycznie działający układ. Jeśli p; z. gardła daje niedostateczne zamknięcie jamy ustnej od nosowej, dochodzi do nosowego zabarwienia głosu. W skład p. z. gardła wchodzą mięśnie podniebienia, bocznej ściany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piłka bramkowa

  piłka bramkowa; gra zespołowa dla niewidomych (-» grupa startowa in­walidów I) z udziałem dwóch drużyn po czterech zawodników, w tym je­den rezerwowy. W czasie gry na bo­isku przebywa po 3 zawodników. Za­wodnik z resztą widzenia zakłada specjalne osłony z nieprzepuszczalne­go materiału. Zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /3 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piłka dźwiękowa

  piłka dźwiękowa; służąca niewido­mym do zabaw i gier oraz ćwiczeń usprawniających i orientujących w przestrzeni. P. d. są dwojakiego ro­dzaju: 1) zasilane bateryjką umiesz­czoną wewnątrz, 2) wypełnione dzwo­neczkami lub kuleczkami metalowymi. Pierwsze, wykonane z porowatej ma­sy gąbczastej, są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perseweracja

  perseweracja; tendencja do powra­cania do uprzednich czynności, wypo­wiedzi, myśli, pojawiająca się u osób, u których mogą występować funkcjonalne lub organiczne zmiany w ośrod­kowym układzie nerwowym. P. wystę­puje także u niektórych osób w star­szym wieku i stanowi objaw poważ­nie utrudniający...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologia społeczna

  patologia społeczna; można mówić o p. s. jednostki, np. o pojedynczym przypadku alkoholizmu czy samobój­stwa, oraz o p. s. grupowej. P. s. dotyczy także instytucji. Zjawisko alkoholizmu jest zagadnieniem spo­łecznym nawet wtedy, gdy dotyczy jednostki. P. s. instytucji występuje wówczas, gdy działalność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perwersja

  perwersja; niezgodny z przeciętny­mi — najczęstszymi formami — spo­sób zaspokajania potrzeb seksual­nych, bądź też prawidłowe stosunki seksualne z dodatkowymi elementami działania lub sytuacjami. Do p. zali­cza się m. in. ekshibicjonizm (obnaża­nie narządów płciowych w obecności innych osób)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika lecznicza

  pedagogika lecznicza; termin wpro­wadzony w 1861 r. przez J. D. Georgensa i H. M. Deinhardta. Przedmio­tem zainteresowania p. l. są wg nich wszystkie dzieci, wobec których ko­nieczne jest współdziałanie z medycy­ną w procesie wychowania. Pod ko­niec XIX wieku nastąpił intensywny rozwój nauki z pogranicza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz moczowy automatyczny

  pęcherz moczowy automatyczny; opróżniający się odruchowo bez kon­troli woli z małym zaleganiem mo­czu (uszkodzenie rdzenia powyżej od­cinka krzyżowego).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt

Do góry