Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Podniecenie katatoniczne

  podniecenie katatoniczne; postać -> zespołu katatonicznego, w której przy znacznie upośledzonym kontakcie słownym z chorym lub całkowitym jego braku (-> mutyzm) występuje nadmierna, niecelowa aktywność ru­chowa, która szczególnie przy próbach jej ograniczenia może przejawiać się agresją. Mimika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podniecenie ruchowe

  podniecenie ruchowe; nasilenie licz­by ruchów towarzyszące stanom od niezbyt nasilonego niepokoju aż do silnego pobudzenia. Występuje w: ze­spole maniakalnym (-> mania), schi­zofrenii (-> podniecenie katatonicz­ne), zaburzeniach świadomości, psychozach o podłożu organicznym i in. Dość często w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podnóżek wolnostojący

  podnóżek wolnostojący; przeznaczo­ny dla osób z różnymi typami nie­sprawności. Umożliwia przyjęcie pra­widłowej, wygodnej pozycji siedzącej przy pracy na stanowiskach z nieregulowaną wysokością. Podnóżek ma regulowaną wysokość blatu i kąt jego nachylenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaszczyzna podparcia

  płaszczyzna podparcia; obrys najda­lej wysuniętych punktów podparcia. Od wielkości i kształtu płaszczyzny podparcia zależy stateczność ciała podpartego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podparcie oddechowe

  podparcie oddechowe; appoggio; świadome zwolnienie fazy wydechowej za pomocą kontrolowanego napięcia mięśni oddechowych. Działają wów­czas mięśnie przepony oraz mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne. P. o. ma duże znaczenie w śpiewie i w reha­bilitacji zaburzeń mowy i głosu, zwłaszcza w tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobór tlenu maksymalny

  pobór tlenu maksymalny; VO 2 max; maksymalna objętość tlenu pobiera­nego w jednostce czasu podczas cięż­kiej pracy dynamicznej. Wielkość VO 2 max odpowiada wielkości wysił­ku i oznacza, że maksymalny pobór tlenu pokrywa zapotrzebowanie ustro­ju podczas tego wysiłku. Dalsze zwiększanie intensywności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podtrzymywacz ramion wysięgniko­wy

  podtrzymywacz ramion wysięgniko­wy; przeznaczony dla osób z nie­pełnosprawnymi kończynami górnymi, szczególnie z osłabioną siłą mięśnio­wą barków i ramion, lecz z zacho­waniem dobrej sprawności rąk. Pod­trzymywacz o stabilnej podstawie wy­posażonej w kółka ustawia się za krzesłem osoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczucie niższości

  poczucie niższości; występująca w samoocenie tendencja do obniżania swej wartości, łącząca, się często z prze­życiami depresyjnymi pod wpływem doznanych niepowodzeń i ograniczeń. P. n. obserwuje się u osób niepełno­sprawnych pod wpływem doświadcza­nych konsekwencji kalectwa. Wystę­puje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatność płuc

  podatność płuc; wskaźnik rozciągli­wości płuc, mierzony jako stosunek zmiany objętości powietrza wprowa­dzonego do płuc do wywołanej przez nią zmiany ciśnienia transpulmonalnego (różnica miedzy ciśnieniem w ja­mie opłucnej a ciśnieniem wewnę­trznym pęcherzyków płucnych). Stosunek ten jest on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście psychoanalityczne do dziec­ka niepełnosprawnego

  podejście psychoanalityczne do dziec­ka niepełnosprawnego; opierając się na koncepcjach Z. Freuda i kontynuato­rów jego myśli przedstawione zostały przez niektórych autorów zasady oce­ny oraz interpretacji zaburzeń w za­chowaniu występujących u dzieci nie­pełnosprawnych. Są to np. poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt

Do góry