Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pole widzenia

  pole widzenia; przestrzeń obejmują­ca wszystkie punkty jakie może spostrzegać obserwator z jednego punktu, tzn. obserwator nieruchomy i patrzą­cy w jeden punkt. Punkt, na który skierowany jest wzrok obserwatora, stanowi środek jego pola widzenia; inne zaś punkty znajdują się na ob­wodzie pola widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary obwodów kończyn

  pomiary obwodów kończyn; wyko­nywane są zawsze na tym samym poziomie obu kończyn chorego oraz w tych samych warunkach (w czasie kolejnych pomiarów kontrolnych). Ist­nieją umowne poziomy p. o. kończyn, które są związane ze stałymi punktami kostnymi nie ulegającymi zmianom w czasie wzrostu kończyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Związek Głuchych

  Polski Związek Głuchych; organi­zacja społeczna zrzeszająca osoby głu­che i niedosłyszące (inwalidów słuchu) oraz osoby związane z nimi. Celem Związku jest zapewnienie tym inwali­dom opieki i pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Do najważniej­szych zadań PZG należy: 1) organi­zowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polineuropatia

  polineuropatia; zespół uszkodzenia wielu nerwów obwodowych, zazwy­czaj symetrycznych, najsilniej wyrażo­ny w dalszych częściach kończyn, o różnorodnej etiologii: toksycznej (zatrucia metalami ciężkimi, alkoho­lizm, środki owado- i chwastobójcze, niektóre leki), zakaźnej (bakteryjnej i wirusowej)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole orientacji

  pole orientacji; przestrzeń obejmu­jąca wszystkie źródła sygnałów jakie pracownik odbiera na danym stanowisku roboczym. Pole orientacji ma trojaką strukturę: przestrzenną, czaso­wą i statyczną. Najprostsze pole orien­tacji mieści się w jednym polu wi­dzenia. Zwykle jednak pole orientacji pracownika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądowość w kształceniu specjal­nym

  poglądowość w kształceniu specjal­nym; zasada dydaktyki zalecająca, by nauczanie rozpoczynać od zmysłowe­go poznawania przedmiotów i zjawisk przez obserwację wzrokową, dotyko­wą, węchową, smakową, przez posłu­giwanie się przedmiotami i ekspery­mentowanie na zjawiskach. Pionierem p. w nauczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność całkowita płuc

  pojemność całkowita płuc; TLC; całkowita objętość powietrza w płu­cach po wykonaniu maksymalnego wdechu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność życiowa płuc

  pojemność życiowa płuc; VC; naj­większa objętość powietrza jaka może być wydalana z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu. Składają się na nią: objętość oddechowa (TV), objętość spokojnego wdechu lub wy­dechu, objętość zapasowa wdechowa (IRV), objętość od szczytu spokoj­nego wdechu do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poduszka Frejki

  poduszka Frejki; rozwórka z pra­sowanego filcu utrzymująca kończy­ny dolne niemowlęcia w odwiedze­niu i zgięciu, nie krępująca pozosta­łych ruchów. Stosowana we wczesnym leczeniu wrodzonej dysplazji stawu biodrowego. Wywiera wpływ na kształtowanie struktur dysplastycznego stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział inwalidów

  podział inwalidów; w zależności od przyjętego kryterium istnieją różne podziały inwalidów (osób niepełno­sprawnych). Najczęściej przyjmuje się p. i. ze względu na rodzaj uszkodzo­nego narządu lub funkcji: 1) inwali­dzi z powodu uszkodzenia narządów zmysłowych (niewidomi, głusi); 2) in­walidzi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt

Do góry