Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Polski Związek Niewidomych

  Polski Związek Niewidomych; orga­nizacja społeczna zrzeszająca niewi­domych zaliczonych do I i II gru­py inwalidów z powodu uszkodzenia wzroku. Jego celem jest stwarzanie warunków do stałego podnoszenia poziomu życia osobistego i społecz­nego niewidomych w naszym kraju. W związku z tym PZN prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna

  polityka społeczna; może być roz­patrywana w dwu aspektach: teore­tycznym i praktycznym. Pierwsze zna­czenie dotyczy systemu zasad i me­tod postępowania prowadzącego do zaspokajania potrzeb ludności w skali masowej. P. s. jako praktyka jest to działalność państwa, organizacji spo­łecznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Towarzystwo Walki z Ka­lectwem

  Polskie Towarzystwo Walki z Ka­lectwem; organizacja społeczno-naukowa zrzeszająca osoby, które prag­ną swoją pracą społeczną przyczyniać się do zapobiegania powstawaniu in­walidztwa i do rehabilitacji osób nie­pełnosprawnych. Celem PTWK jest: 1) organizowanie różnych form po­mocy dla osób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Czerwony Krzyż; PCK

  Polski Czerwony Krzyż; PCK; ma­sowa organizacja społeczna działająca na zasadzie dobrowolności, skupiają­ca ludzi dobrej woli pragnących pra­cować społecznie nad szerzeniem za­sad humanitaryzmu, rozwijaniem po­szanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie ciała

  położenie ciała; pozycja ciała; zes­pół parametrów opisujących położe­nie ciała w przestrzeni.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Komitet Pomocy Społecznej; PKPS

  Polski Komitet Pomocy Społecznej; PKPS; uznany Rozporządzeniem Ra­dy Ministrów z dnia 18.XI.1968 r. za stowarzyszenie wyższej użytecznoś­ci. Ma on na celu: 1) uzupełnienie działalności organów państwowych w zakresie pomocy społecznej oraz inicjowanie i organizowanie działal­ności obywateli w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary długości kończyn

  pomiary długości kończyn; długość całkowitą kończyny górnej mierzy się od wyrostka barkowego do końca opuszki trzeciego palca, uzupełniając ją pomiarami odcinkowymi; długość ramienia mierzy się od wyrostka barkowego łopatki do nadkłykcia bocznego kości ramiennej, długość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski model rehabilitacji

  polski model rehabilitacji; zbiór ogólnych zasad postępowania rehabi­litacyjnego oraz system organizacji re­habilitacji w Polsce. Ogólne zasa­dy postępowania rehabilitacyjnego typowe dla p. m. rehabilitacji są na­stępujące: 1) powszechność, tzn. re­habilitacja wprowadzona jest do wszy­stkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary linijne

  pomiary linijne; składowa badania ortopedycznego. P. l. dzielą się na po­miary długości i obwodów. Wykonu­je się je w celu sprawdzenia, czy kończyny są równe. P. długości jest istotniejszy w kończynach dolnych, gdzie skrócenie jednej powoduje uty­kanie podczas chodzenia. P. l. doko­nuje się taśmą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Związek Emerytów, Renci­stów i Inwalidów

  Polski Związek Emerytów, Renci­stów i Inwalidów; organizacja spo­łeczna o charakterze samopomoco­wym zrzeszająca emerytów, rencistów i inwalidów. Celem związp| jest po­lepszenie warunków życia swoich członków przez prowadzenie działal­ności socjalno-bytowej, kulturalnej i społecznej. W tym celu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 242

  praca w formacie txt

Do góry