Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pomoce toaletowe

  pomoce toaletowe; umożliwiają oso­bie niepełnosprawnej samodzielną hi­gienę osobistą po defekacji: a) stoją­ce, na ciężkiej stalowej podstawie, przystosowane do obsługiwania za po­mocą kończyn dolnych — odpowied­nio zamocowany papier toaletowy oraz haki ułatwiające zsuwanie i wcią­ganie ubrania;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna środowiskowa

  pomoc społeczna środowiskowa; zes­pół działań i świadczeń służący przez­wyciężaniu trudnych sytuacji życio­wych przez jednostki i rodziny w ich naturalnym środowisku społecznym. U podstaw p. s. środowiskowej leżą: zasada pozostawienia osoby korzysta­jącej z -> pomocy społecznej w jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoce warsztatowe

  pomoce warsztatowe; narzędzia, uchwyty, przyrządy nieodzowne do obróbki lub ułatwiające obróbkę, zmniejszające czas czynności pomoc­niczych i obsługi stanowiska. Do pomocy warsztatowych, stosowanych w pracach montażowych i ręcznych, zaliczamy: a) elementy oporowe, któ­rych zadaniem jest ustalenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pomoc środowiskowa dla psychicznie chorych

  pomoc środowiskowa dla psychicznie chorych; zgodnie z zasadami-> psy­chiatrii środowiskowej do zadań -> psychiatrycznej opieki-zdrowotnej na­leży prowadzenie nie tylko leczenia, ale i podejmowanie szeregu działań umożliwiających psychicznie chorym egzystencję w środowisku. Są to: roz­wiązywanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pończoszka kikutowa

  pończoszka kikutowa; stożkowa pończoszka z dzianiny wełnianej lub bawełnianej nakładana na kikut w ce­lu izolowania go od kontaktu ze ścianą wewnętrzną -> leja kikutowego protezy. Stosowana jest szczególnie w przypadkach kikutów wrażliwych względnie nadmiernie potliwych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc w organizacji życia codzien­nego

  pomoc w organizacji życia codzien­nego; zespół świadczeń -> środo­wiskowej pomocy społecznej realizo­wanych w formie usług. Najistotniej­szą rolę odgrywają: opieka nad cho­rym w domu organizowana za poś­rednictwem punktów opieki nad cho­rym w domu, sprawowana przez -> siostry pogotowia PCK, z opieki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnia rehabilitacji zawodowej

  poradnia rehabilitacji zawodowej; komórka organizacyjna wojewódzkiej przychodni rehabilitacyjnej wchodzą­cej w skład wojewódzkiego szpitala zespolonego lub specjalistycznego re­habilitacyjnego zespołu opieki zdro­wotnej. Do podstawowych jej zadań należy: 1) udzielanie indywidualnych porad zawodowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc w zaspokajaniu potrzeb wyż­szego rzędu

  pomoc w zaspokajaniu potrzeb wyż­szego rzędu; zespół świadczeń -> po­mocy społecznej środowiskowej ma­jących na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych, zapobie­ganie osamotnieniu. Na pomoc w za­spokajaniu potrzeb w. rz. składa się sieć różnego typu klubów seniora pro­wadzonych przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary zakresu ruchu

  pomiary zakresu ruchu; część bada­nia ortopedycznego stawów. Określo­na fizjologiczna ruchomość stawu za­leży od wieku i wykonywanej pracy zawodowej. Ograniczenia ruchomości wynikające z choroby zmniejszają funkcjonalną sprawność stawu i tym samym kończyny czy narządu. W ba­daniu określa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnictwo genetyczne

  poradnictwo genetyczne; forma poradnictwa rodzinnego dotycząca moż­liwości wystąpienia u potomstwa wad Wrodzonych związanych z anomaliami genetycznymi. Jest to dział usług me­dycznych wiążący się z zapobieganiem i wczesną interwencją specjalistyczną. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt

Do góry