Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca

  postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca; ma na celu maksymalną po­prawę wydolności układu krążenia i układu oddechowego. Poprawę wy­dolności układu krążenia osiąga się przez stosowanie odpowiednich dawek leków nasercowych, głównie z grupy glikozydów nasercowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnie wychowawczo-zawodowe

  poradnie wychowawczo-zawodowe; placówki resortu oświaty i wychowa­nia, których zadaniem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, ich ro­dzicom, szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym w prawid­łowym procesie wychowawczym. W szczególności odnosi się to do zapo­biegania trudnościom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z chorymi po komi­surotomii mitralnej

  postępowanie z chorymi po komi­surotomii mitralnej; uwzględnia ogól­nie przyjęte zasady leczenia szpitalne­go, jak: leżenie, pielęgnowanie, leki z grupy salicylu, glikozydy nasercowe, steroidy i osłonę antybiotyk ową. Ten sposób postępowania zapobiega powikłaniom pooperacyjnym, a zwłaszcza chroni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnie zdrowia psychicznego — za­dania rehabilitacyjne

  poradnie zdrowia psychicznego — za­dania rehabilitacyjne; do zadań po­radni z. p. należy m. in. zapewnienie chorym opieki środowiskowej, tj. ba­danie i zaspokajanie potrzeb społecz-no-bytowych pacjentów, przy współ­pracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami społecznymi. Aby umożliwić realizację...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnictwo zawodowe inwalidów

  poradnictwo zawodowe inwalidów; pierwszy i zasadniczy etap rehabi­litacji zawodowej mający na celu udzielenie inwalidom (osobom niepeł­nosprawnym) pomocy we właściwym ukierunkowaniu ich planów zawodo­wych, tj. w doborze kierunku -> kształcenia zawodowego lub za­trudnienia inwalidów dostosowanego do ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoce techniczne

  pomoce techniczne; wyroby, któ­rych funkcja użytkowa wiąże się z działalnością rehabilitacyjną, służące osobie niepełnosprawnej do przywró­cenia w maksymalnym stopniu zdol­ności do samodzielnego życia i pra­cy. W szeroko pojętym działaniu re­habilitacyjnym wyróżnia się trzy fazy działań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc ekonomiczna

  pomoc ekonomiczna; zespół świadczeń środowiskowej pomocy spo­łecznej, na który składają się świad­czenia pieniężne oraz świadczenia w naturze. Świadczenia pieniężne udzielane są w formie: zasiłków sta­łych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków jednorazowych. Mogą nimi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnictwo rehabilitacyjne

  poradnictwo rehabilitacyjne; działal­ność zespołu specjalistów, głównie pedagogów, lekarzy, psychologów, prawników, pracowników socjalnych itp., polegająca na udzielaniu osobom niepełnosprawnym porad w zakresie spraw rehabilitacyjnych (rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej). Dotyczą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoce techniczne dla niewidomych i niedowidzących

  pomoce techniczne dla niewidomych i niedowidzących; specjalnie skonstru­owane lub przystosowane przedmio­ty, przyrządy, narzędzia i urządzenia przeznaczone dla niewidomych i nie­dowidzących, umożliwiające i ułatwia­jące im wykonywanie czynności życia codziennego, naukę, pracę oraz udział w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

  pomoc społeczna; jedna z form zabezpieczenia społecznego, szczegól­nie uzasadniona w stosunku do osób starszych i niesprawnych, których potrzeby są różnorakie i nie mogą być zaspokojone przez rodzinę lub przez najbliższe otoczenie. Wzrost licz­by osób starych i niepełnospraw­nych, często samotnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 642

  praca w formacie txt

Do góry