Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie z chorymi po wszcze­pieniu sztucznej zastawki mitralnej

  postępowanie z chorymi po wszcze­pieniu sztucznej zastawki mitralnej; zależy od wydolności układu krąże­nia i stanu choroby podstawowej (reumatycznej). Mimo stosowania od­powiednich materiałów do budowy protez istnieje duże niebezpieczeństwo zakrzepowe, powodujące konieczność stosowania środków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręcze do nauki chodzenia

  poręcze do nauki chodzenia; stoso­wane do pionizacji czynnej i nauki chodzenia, ułatwiające utrzymanie po­stawy pionowej przy użyciu siły włas­nych mięśni (wspomaganie i asekuracja ze strony kończyn górnych); wyposażone w regulację wysokości i szerokości rozstawienia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z chorym z wszczepio­nym sztucznym rozrusznikiem

  postępowanie z chorym z wszczepio­nym sztucznym rozrusznikiem; zasady postępowania są takie same jak z pac­jentem po zaprotezowaniu. Nowoczes­ne aparaty są w dużej mierze nie­wrażliwe na zakłócenia elektromagne­tyczne, a tylko aparaty o wysokiej częstotliwości — takie jak diatermia czy radary — mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa ciała prawidłowa

  postawa ciała prawidłowa; indy­widualne ukształtowanie ciała i poło­żenie poszczególnych odcinków tuło­wia oraz kończyn dolnych uzależnione są od budowy układu kostno-stawowego i stanu czynnościowego mięśni. Kręgosłup jako całość stanowi pod­pór o wo-dynamiczną piramidę, złożo­ną z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potencja ruchowa

  potencja ruchowa; termin stosowa­ny w. teorii wychowania fizycznego, oznaczający -> uzdolnienia ruchowe oraz możliwości morfologiczne i funk­cjonalne organizmu warunkujące wy­konanie ruchu. Uzdolnienia ruchowe znajdują swój wyraz w sprawnej i prawidłowej koordynacji ruchu. P. r., bazując na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy rodziców wobec dzieci upoś­ledzonych

  postawy rodziców wobec dzieci upoś­ledzonych; warunkują przebieg i po­ziom ich rozwoju, samoocenę, aspi­rację oraz proces rewalidacji psychicznej, pedagogicznej, społecznej i zawo­dowej. P. r. mają komponenty poz­nawcze, emocjonalne i wartościujące. Rozumienie istoty upośledzenia dziec­ka, znajomość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnie geriatryczne

  poradnie geriatryczne; specjali­styczne poradnie wojewódzkie świad­czące usługi w zakresie diagnozy i te­rapii dla osób starszych. Rozwój tych poradni następuje nierównomiernie. Według założeń miały one znajdować się w każdym województwie, lecz wciąż odczuwa się ich brak. Zwią­zane to jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeba rehabilitacji przemysłowej

  potrzeba rehabilitacji przemysłowej; zachodzi u pracowników, którzy: a) po wypadku lub długotrwałej choro­bie przed podjęciem dalszego zatrud­nienia wymagają usprawniania i stop­niowej adaptacji do normalnej pracy produkcyjnej pod nadzorem facho­wego personelu lekarskiego i technicz­nego; b) z uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy wobec inwalidów

  postawy wobec inwalidów; jeden z istotnych czynników kształtujących skuteczność pełnej rehabilitacji oraz integracji społecznej osób niepełno­sprawnych. Stosunek do własnego kalectwa i związanych z nim ogra­niczeń zależy w dużej mierze od tego, jak inwalida jest traktowany przez bliższe i dalsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu

  poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu; specjalne placówki prowadzone przez Polski Związek Głuchych przeznaczone dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu (głuchych i niedosłyszących). Zadaniem ich jest udzielanie tym dzieciom i młodzieży pomocy w rehabilitacji i społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt

Do góry