Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Praca chroniona

  praca chroniona; forma zatrudnie­nia inwalidów, którzy ze względu na rodzaj inwalidztwa i znacznie obniżo­ną zdolność do pracy nie mogą być zatrudnieni w zwykłych warunkach pracy. Zapewnia ona indywidualny dobór profilu i technologii produkcji, przystosowanie stanowiska i środowis­ka pracy do potrzeb i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca statyczna

  praca statyczna; występuje wszędzie tam, gdzie od pracownika wymaga się trwałego utrzymania napięcia określonej grupy mięśni. Czynność mięśnia przy wykonywaniu pracy sta­tycznej polega na tym, że dwa punk­ty, do którego przyczepione są jego końce, utrzymują się w tym samym położeniu, mimo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca dynamiczna

  praca dynamiczna; polega na na­przemiennym kurczeniu się i rozkur­czaniu mięśni. Czynność mięśnia przy wykonywaniu pracy dynamicznej po­lega na tym, że dwa punkty, do któ­rych przyczepione są jego końce, zbli­żają się do siebie wbrew zewnętrzne­mu oporowi. W p. d. wysiłek jest ciągle zmienny i w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby społeczne

  potrzeby społeczne; odgrywają istotną rolę w pobudzaniu człowieka do działania. Psychologowie określa­ją potrzebę jako przedmiot (czynność, sytuację, przeżycie), którego brak spra­wia niemiłe uczucie, stan napięcia. P. s. kształtują się na bazie potrzeb biologicznych (podstawowych). P. s. są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownik socjalny

  pracownik socjalny; specjalista zaj­mujący się zawodowo zaspokajaniem potrzeb socjalnych człowieka za po­mocą metod pracy socjalnej. P. s. wykonuje swoje zadania samodzielnie; przeprowadza analizy społeczne i do­konuje oceny poszczególnych sytuacji jednostek i grup, przedstawia wnioski do dalszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca inwalidów

  praca inwalidów; dawniej uważano, że inwalidzi są w pracy o wiele mniej wydajni niż pracownicy pełnosprawni. Opinie takie nadal utrzymują się w nie­których środowiskach, co niekorzyst­nie wpływa na przyjmowanie inwali­dów do pracy. Trudności w zatrud­nieniu inwalidów występują nie tylko u nas, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja podczas pracy

  pozycja podczas pracy; może być leżąca, siedząca i stojąca. Dodatko­wo należy wziąć pod uwagę pozycję pochyloną, w przysiadzie, klęczącą i pozycję na czworakach. Z punktu widzenia rehabilitacji zawodowej in­walidów najbardziej fizjologicznie ra­cjonalną jest pozycja siedząca. Od­powiedni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /3 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praksja oralna

  praksja oralna; zdolność wykony­wania celowych ruchów narządów artykulacyjnych (język, wargi), która często bywa zaburzona lub zniesiona (-> apraksja) u osób z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu. P. o. stanowi zespół schematów kinestetycznych, niezbędnych dla prawidłowego posłu­giwania się mową ustną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca ludzka

  praca ludzka; wszelka celowa dzia­łalność człowieka odbywająca się w ścisłym powiązaniu z oddziaływa­niem czynników środowiska zew­nętrznego, prowadząca do zaspokoje­nia dowolnych potrzeb ludzkich i wy­twarzania dóbr materialnych i ducho­wych, warunkująca wykonawcy okreś­loną pozycję...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja społeczna w grupie

  pozycja społeczna w grupie; ważny składnik struktury grupy. Można mó­wić o istnieniu określonej gradacji, w ramach której każdy członek grupy zajmuje w niej określone miejsce. W pracy zawodowej inwalidów istnie­je rywalizacja, która łączy się z aspi­racjami związanymi z pozycją w gru­pie. Pozycja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt

Do góry