Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Proteza kończyny wewnątrzszkieletowa

  proteza kończyny wewnątrzszkieletowa; proteza kończyny dolnej lub gór­nej, której konstrukcję nośną pomię­dzy lejem kikutowym a końcówką (np. stopą protezy kończyny dolnej, ręką protezy kończyny górnej) stano­wią osiowe elementy nie nadające jej kształtu zewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciążenie

  przeciążenie; zespół zjawisk, w któ­rych działanie mechaniczne przekra­cza wytrzymałość fizyczną lub wydol­ność czynnościową mięśni, stawów i kości. Rozróżniamy nagłe i powol­ne uszkodzenia aparatu podporowo-ruchowego wskutek przeciążenia. Następstwa p. powolnego stanowią poważny problem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba Luschera-Zwisłockiego

  próba Luschera-Zwisłockiego; me­toda audiometryczna służąca do wy­krywania objawów wyrównywania głośności. Za pomocą p. L.-Z. uzysku­je się zakreskowany pas, odpowiada­jący kształtowi krzywej progowej słuchu, który powstaje przez rejestrowa­nie momentów wystąpienia reakcji na ton i zaniku tej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny zewnątrzszkieletowa

  proteza kończyny zewnątrzszkieletowa; proteza kończyny dolnej lub gór­nej, której konstrukcję nośną pomię­dzy lejem kikutowym a końcówką (np. stopa protezy kończyny dolnej, ręka protezy kończyny górnej itp.) stanowią elementy nadające jej kształt zewnętrzny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny tymczasowa

  proteza kończyny tymczasowa; pro­teza kończyny górnej lub dolnej sto­sowana przejściowo, głównie w celu przygotowania kikuta do zastosowa­nia -> protezy kończyny definitywnej. Konstrukcja jej zezwala na szybką wymianę elementów, a w szczegól­ności leja protezowego. Powszechnie stosowana jest po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny modularna

  proteza kończyny modularna; pro­teza kończyny dolnej lub górnej- zbu­dowana z typowych elementów, przy czym lej kikutowy i zawieszenie ma­ją najczęściej charakter konstrukcji indywidualnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny instruktorska

  proteza kończyny instruktorska; konstrukcja techniczna zbudowana na wzór protezy kończyny górnej lub dol­nej, umożliwiająca demonstrowanie działania protezy przez instruktora.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny dolnej przymiarkowa

  proteza kończyny dolnej przymiarkowa; urządzenie adaptacyjne umieszczone pomiędzy stopą protezy kończyny dolnej a lejem kikutowym protezy uda lub goleni, pozwalające na precyzyjne ustawienie leja w sto­sunku do stopy i sprawdzenie ukła­du w warunkach dynamicznych. Usta­wienie to kopiowane jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny górnej mechanicz­na

  proteza kończyny górnej mechanicz­na; proteza kończyny górnej, której czynne mechanizmy ruchowe wyko­rzystują wyłącznie mięśniowe źródło energii mechanicznej (-> źródło ener­gii protezy kończyny górnej). Jako czynne mechanizmy ruchowe stosuje się głównie mechaniczne stawy (-> staw nadgarstkowy, ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny dolnej szczudłowa

  proteza kończyny dolnej szczudłowa; uproszczona forma -> protezy goleni lub ¡9 protezy uda. Składa się z -> leja kikutowego protezy kończyny i szczudła. Służy jako prowizoryczne zaopatrzenie brakującej części kończy­ny dolnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt

Do góry