Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Próba Mastera

  próba Mastera; test podwójny; próba wysiłkowa z użyciem schod­ków dwustopniowych o wysokości każdego schodka 23 cm i głębokości 25 cm; szybkość wchodzenia regulu­je się metronomem lub wahadłem (ciężarek na sznurku długości 150 cm). Intensywność wysiłku można zmienić regulując metronom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza Krukenberga

  proteza Krukenberga; mechaniczna proteza przedramienia o walorach kosmetycznych, przystosowana do ki­kuta Krukenberga, stanowiącego źró­dło energii mechanicznej protezy; kleszcze kikuta za pośrednictwem specjalnego układu dźwigniowego za­mykają i otwierają mechaniczną rękę.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby pracy

  próby pracy; metoda stosowana do oceny zdolności do pracy, zwłaszcza inwalidów. Podstawę oceny stanowią wyniki badań za pomocą specjalnie dobranych wzorców pracy, na które składają się typowe i charakterystycz­ne czynności i operacje związane z da­nym stanowiskiem pracy (zawodem). P. p. są metodą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Proteza mowy"

  „proteza mowy"; przyuczenie pa­cjenta z głęboką -+ afazją do posłu­giwania się tzw. albumem funkcjonal­nym, stanowiącym zbiór prostych ży­czeń i wypowiedzi wyrażonych dru­kiem lub przez rycinę.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia

  próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia; badania kardioergometryczne polegające na porównaniu dawkowanego wysiłku, tj. wykonywa­nej pracy z dawkowaną mocą, z ob­jawami fizjologicznymi i patologicz­nymi, występującymi w układzie krą­żenia i oddychania w związku z wy­siłkiem. P. w. służą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza Sauerbrucha

  proteza Sauerbrucha; mechaniczna proteza kończyny górnej wykorzystu­jąca energię mechaniczną mięśnia, naj­częściej mięśnia dwugłowego ramienia lub mięśnia piersiowego większego, po zastosowaniu -> miokineplastyki Sauerbrucha. Na przykład mięsień dwugłowy ramienia z wytworzonym poprzecznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia — przeciwwskazania

  próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia — przeciwwskazania; przeciwwskazania dotyczą stanów cho­robowych, w których wysiłek fi­zyczny może pogorszyć objawy pato­logiczne lub grozi wystąpieniem po­wikłań. Rozróżnia się przeciwwskaza­nia bezwzględne i względne. Przeciwwskazania bezwzględne:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza uda

  proteza uda; sztuczna część kończy­ny dolnej, w skład której wchodzi lej kikutowy uda, część goleniowa i stopa protezy. Mechanizmy rucho­we: staw kolanowy i często staw skokowy protezy. Zazwyczaj także ma zawieszenie stabilizujące ją na kiku­cie. Stosowana do zaopatrzenia kiku­tów uda po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg i pułap podniety akustycznej

  próg i pułap podniety akustycznej;

  z pasma drgań występujących w śro­dowisku przemysłowym tylko określo­ny wycinek może stanowić bodziec dla ośrodkowego układu nerwowego. Decyduje o tym natężenie drgań. Próg podniety dla receptora aku­stycznego jest bardzo niski — znaj­duje się zaledwie nad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protezowanie, aspekty psychologicz­ne

  protezowanie, aspekty psychologicz­ne; postawy wobec zastosowanej w ramach postępowania rehabilitacyjne­go protezy są często dość skompli­kowane i wymagają specjalnej oceny oraz odpowiedniego oddziaływania. Psycholog zajmując się problematyką rehabilitacji styka się nieraz ze zja­wiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt

Do góry