Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przepisy prawne rehabilitacji zawo­dowej

  przepisy prawne rehabilitacji zawo­dowej; istnieje wiele ogólnych i szcze­gółowych przepisów regulujących za­gadnienia związane z -> rehabilitacją zawodową inwalidów. Do najważniej­szych z nich należą: 1. Rozporzą­dzenie Rady Ministrów z dnia 5.V. 1967 r. w sprawie planowego zatrud­nienia inwalidów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ortopedyczny

  przedmiot ortopedyczny; konstruk­cja techniczna wspomagająca lub za­stępująca element anatomiczny ukła­du podpórczo-ruchowego, np.: -> proteza kończyny dolnej, -> orteza tułowia, -> obuwie ortopedyczne, kula inwalidzka itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedszkola specjalne

  przedszkola specjalne; instytucje wychowawcze zorganizowane w celu objęcia opieką i rewalidacją dzieci upośledzonych umysłowo bądź fizycz­nie, które nie mogą ze względu na stan swego zdrowia i stopień inwa­lidztwa, a także warunki środowisko­we przebywać w zwykłych przedszko­lach w integracji z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczenie

  przemieszczenie; dislocatio; termin używany do określenia przemieszcze­nia odłamów kostnych po złamaniu. P. określa odłam obwodowy. Rozróż­nia się: p. kątowe (dislocatio adaxim), p. boczne (dislocatio ad latus); p. wzdłuż długiej osi kości (dislocatio ad longitudinem); nasuniecie ze skróce­niem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUROGRAMY

  Zapisy energodynamiki przyskórnej (biopole, aura). Techniki rejestracjii sporządzania aurogramu są różne, ale wszystkie one dowodzą, żeprzestrzeń wokół człowieka jest nasycona różnymi ładunkami i liniamitworzącymi otoczkę -> BIOPOLE lub -> AURĘ.

  Z różnych informacji wynika,że pole to ma charakter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOPREPARATY

  Preparaty pobrane z organizmu odpowiednio przechowane, czasemprzetworzone lub spreparowane, które w celach leczniczych czyregeneracyjnych zostają użyte w tym samym organizmie, z którego zostaływcześniej pobrane. Patrz: -> AUTOSZCZEPIONKA, -> HEMOTERAPIA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUROSKOPIA

  Zdolność dostrzegania promieniowania wydzielanego przez człowieka ->AURY i wnioskowania na podstawie kształtu, barwy i natężenia tegopromieniowania o stanie zdrowia obserwowanego osobnika. Zdolność tę wwysokim stopniu posiadał -> OSSOWIECKI, stwierdza ją także u siebiewiększość ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOHIPNOZA

  Umiejętność wywoływania stanów hipnotycznych własną wolą bez udziałuhipnotyzera. Z opisu wypadków zapadania w letarg, rzekomych śmierci,stanów ekstazy, mistycznego uniesienia itp. zjawisk wynika, że wiele znich powstaje w wyniku -> AUTOSUGESTII czy -> AUTOSUGESTII HIPNOGENNEJ.

  W medycynie orientalnej, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOKREACJA

  Proces samorozwoju sterowanego w sposób świadomy przez zainteresowanego.Proces autokreacji wspiera się na trzech zasadniczych filarach: wiedzy osamym sobie; znajomości praw rozwoju i własnych potrzeb oraz silnej wolido realizacji zakładanych celów. Jak wykazują doświadczenia, najtrudniejzdobywa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOLIZA

  W klasycznej medycynie oznacza proces trawienia obcych i własnychobumierających tkanek. W medycynie niekonwencjonalnej pojęcia tego używasię dla opisu techniki -> GŁODÓWKI całkowitej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt

Do góry