Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Psychochirurgia

  psychochirurgia; ten dział chirurgii mózgu, którego skutki oddziałują na stan psychiczny pacjenta. Chodzi tu nie tyle o krótkotrwałe zmiany zwią­zane z pooperacyjnym obrzękiem mózgu, ile o konsekwencje trwałe, takie jak te, które obserwuje się w wy­niku -> lobotomii. Zainteresowania wchodzące w zakres...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie stanowiska pracy

  przystosowanie stanowiska pracy; zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami -» ergonomii i po­trzebami inwalidy wynikającymi z ob­niżonej zdolności do pracy oraz wy­posażenia go w odpowiednie urządze­nia techniczne, oprzyrządowanie, ma­szyny i urządzenia umożliwiające efektywne i skuteczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychodrama

  psychodrama; technika terapii gru­powej opracowana w 1959 r. przez J. R. Moreno, polegająca na odgrywa­niu ról (w formie dramatycznej) przez osoby w celach diagnostycznych i tera­peutycznych. Jest to jeden z rodza­jów terapii grupowej sprzyjający roz­wiązywaniu konfliktów przeżywanych przez uczestniczące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatria

  psychiatria; nauka o zaburzeniach psychicznych, ich etiologii i przebie­gu oraz sposobach rozpoznawania, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Zakres zainteresowań psychiatrii, za­leżnie od przyjętej koncepcji teore­tycznej, może być ograniczony do wąsko pojętej gałęzi medycyny zaj­mującej się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykurcz Dupuytrena

  przykurcz Dupuytrena; przykurcz rozcięgna ręki; powstaje bez uchwyt­nej przyczyny, powodując w następ­stwie zwłóknienia rozcięgna dłonio­wego przykurcz w stawach śródręczno-palcowych i międzypalicz-kowych bliższych. Częste występowa­nie jednostronne p. D., u praworęcz­nych w rózcięgnie dłoni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykurcz Volkmanna

  przykurcz Volkmanna; choroba spowodowana postępującym zwyrod­nieniem mięśni i nerwów w następ­stwie niedokrwienia kończyny. Jest najczęściej powikłaniem po urazach kończyny górnej, zwłaszcza u dzieci (złamanie nadkłykciowe kości ramien-nej, złamanie kości przedramienia). Zwężenie światła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód tętniczy (Botalla) przetrwa­ły

  przewód tętniczy (Botalla) przetrwa­ły; naczynie krwionośne, przez które w życiu płodowym krew z tętnicy płuc­nej przedostaje się do tętnicy głów­nej. Przewód ten ulega zarośnięciu w pierwszym tygodniu życia pozapło-dowego. Gdy pozostaje drożny, po­woduje wadę krążenia. Długość p...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny inwalidztwa

  przyczyny inwalidztwa; 1) czynniki dziedziczne — genetycznie uwarunko­wane uszkodzenia narządów, funkcji i sprawności organizmu (np. dziedzicz­ny zanik nerwu wzrokowego, dzie­dziczne deformacje narządu ruchu); 2) czynniki wrodzone powodujące usz­kodzenia płodu w okresie ciąży, jak: choroby, zatrucia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie inwalidów do pracy

  przygotowanie inwalidów do pracy; drugi etap -» rehabilitacji zawodowej, którego celem jest: 1) wykształcenie u inwalidy pożądanych form zacho­wania się w sytuacji pracy (ogól­nych umiejętności i cech osobowości niezbędnych do wykonywania pracy w ogóle); 2) opanowanie niezbędnej wiedzy zawodowej, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń martwa

  przestrzeń martwa; DS; część dróg oddechowych, gdzie nie zachodzi wy­miana gazowa. P. m. fizjologiczna obejmuje dodatkowo pęcherzyki płuc­ne, w których z braku ukrwienia nie ma wymiany gazowej. Objętość po­wietrza wentylującego pęcherzyki jest pomniejszona o objętość p. m. fizjo­logicznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt

Do góry