Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pylon

  pylon; słupkowa proteza uda skła­dająca się z leja kikutowego prote­zy kończyny dolnej, zakończonego kołyską wydłużoną ku tyłowi, oraz zawieszenia protezy kończyny dolnej. Stosowany jako wstępne zaopatrzenie testujące u mało sprawnych osób z amputacją w obrębie obu ud. Uży­wany też jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychozy

  psychozy; choroby psychiczne; za­burzenia psychiczne nasilone w stop­niu wyraźnie zaburzającym dostoso­wanie społeczne, w których występu­ją takie objawy, jak: -> urojenia, -> omamy, -> depresja i inne zaburzenia nastroju, -> zaburzenia świadomości itp. P. mają określony początek, prze­bieg i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia podtrzymująca

  psychoterapia podtrzymująca; bu­dzenie lub podtrzymywanie dobrego samopoczucia; wyjaśnianie, perswaz­ja, oddziaływanie leczniczo-wychowawcze.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychozy reaktywne

  psychozy reaktywne; grupa psy­choz, u podłoża których leżą traumatyzujące przeżycia i utrzymująca się (związana z nimi) trudna sytuacja życiowa. Do p. r. należy m. in. :-» depresja reaktywna, osłupienie histe­ryczne (reaktywne) — stany różnego stopnia zahamowania ruchowego i ograniczenia kontaktu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  psychoterapia rodzin

  psychoterapia rodzin; obejmuje oddziaływaniami psychoterapeutycznymi nie tylko chorego, ale również jego rodzinę, kładąc nacisk na poprawę stosunków interpersonalnych, kształ­towanie właściwych postaw i. ról w ro­dzinie i rozwiązywanie sytuacji kon­fliktowych. P. r. jest szczególnie cen­ną metodą w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychozy starcze

  psychozy starcze; nie różnią się one w istotny sposób od p. w młodszym wieku. Gdy występują dopiero w sta­rości, objawy ich mogą być mniej wyraźne, a współistniejące choroby somatyczne mogą utrudniać rozpozna­nie. Wśród zaburzeń psychicznych starszego wieku najczęściej występują depresje. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia środowiskowa

  psychoterapia środowiskowa; prze­kazywanie rodzinie i otoczeniu pac­jenta niezbędnej wiedzy o przedmio­cie sprawy w celu pozyskania ich do współpracy w rehabilitacji i akceptacji inwalidztwa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  punkty oceny ogólnego stanu nowo­rodka wg V. Apga

  punkty oceny ogólnego stanu nowo­rodka wg V. Apgar: w celu oceny stanu zdrowia noworodka w pierw­szych minutach po urodzeniu, V. Ap­gar wraz ze współpracownikami (1958) zaproponowali skodyfikowany system diagnostyczny, na który składa się kilka elementów. Bierze się pod uwa­gę: kolor skóry dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia w rehabilitacji

  psychoterapia w rehabilitacji; stano­wi nieodzowny składnik komplekso­wego programu oddziaływań. W usta­laniu planu psychoterapii w przypad­kach upośledzenia sprawności fizycz­nej czy psychicznej uwzględnia się indywidualne potrzeby pacjentów związane z fazami dostosowania się do inwalidztwa, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia przemysłowa

  psychologia przemysłowa; dział -» psychologii pracy zajmujący się za­gadnieniami psychologii pracy z uwz­ględnieniem specyfiki pracy w prze­myśle. P. p. może oddać duże usługi w rozwiązywaniu zagadnień związa­nych z zatrudnianiem -» inwalidów w zakładach przemysłowych oraz -» rehabilitacją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt

Do góry