Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja lecznicza inwalidów z dysfunkcją narządów ruchu

  rehabilitacja lecznicza inwalidów z dysfunkcją narządów ruchu; zastoso­wanie wszystkich mtod fizykalnych, jak: leczenie ruchem, zaopatrzenie ortopedyczne oraz zabiegi chirurgicz­ne, w celu umożliwienia inwalidzie samodzielnego życia społecznego i pra­cy zawodowej. Zadania rehabilitacji leczniczej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja po operacji z powodu zarostowego zapalenia osierdzia

  rehabilitacja po operacji z powodu zarostowego zapalenia osierdzia; uza­leżniona jest od' aktywności procesu zapalnego (najczęściej gruźliczego) i objawów specyficznych niewydolno­ści krążenia. Intensywne leczenie przy­czynowe, stosowane przed zabiegiem, jest kontynuowane nadal aż do ustą­pienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja lecznicza w pneumonolo­gii

  rehabilitacja lecznicza w pneumonolo­gii; kompleksowe postępowanie mają­ce na celu poprawę rezerw wentyla­cyjnych, wydolności wysiłkowej i tole­rancji wysiłku ogólnej sprawności fizycznej. W zależności od sytuacji klinicznej stosuje się środki farmakologiczne: bronchodilitatory, mukolityki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja kardiologiczna

  rehabilitacja kardiologiczna; zespół środków medycznych i metod postępo­wania: psychologicznych, socjalnych, pedagogicznych, ekonomicznych, tech­nicznych i in., potrzebnych do udzie­lenia pomocy osobom niesprawnym z powodu chorób układu krążenia w celu uzyskania przez nie maksymal­nej sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja kardiologiczna uzdrowi­skowa

  rehabilitacja kardiologiczna uzdrowi­skowa; odbywa się w szpitalnych uzdrowiskach lub specjalnych ośrod­kach (oddziałach) rehabilitacji kardio­logicznej. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnej wydolności wysiłkowej. Zakłady prowadzące r. k. uzdrowi­skową są wyposażone w urządzenia do diagnostyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja chorych psychicznie — metody

  rehabilitacja chorych psychicznie — metody; rehabilitacja psychiatryczna wykorzystuje zarówno metody stoso­wane w przypadkach inwalidztwa fizycznego, jak i zasady wynikające z -> psychiatrii społecznej oraz meto­dy -> psychiatrii środowiskowej, psy­choterapeutyczne i socjoterapeutyczne, jak: ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja gerontologiczna

  rehabilitacja gerontologiczna; ozna­cza działania mające na celu uspraw­nienie fizyczne i psychiczne osób sta­rych, które z powodu procesów sta­rzenia się i/lub chorób przewlekłych wykazują różnego stopnia zaburzenia pogarszające sprawność i wydolność, aż do niedołęstwa włącznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja głucho-niewidomych

  rehabilitacja głucho-niewidomych; proces przygotowania -> głucho-niewidomych do życia, pracy i udziału w życiu społecznym. Do podstawo­wych zadań r. g.-n. należy opanowa­nie: 1) komunikowania się z otocze­niem; 2) orientacji i poruszania się w przestrzeni; 3) czynności życia codzinnego; 4)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja częściowa

  rehabilitacja częściowa; jedna z zasad rehabilitacji stosowana w psychiatrii. Rozpoczynając postępowanie rehabili­tacyjne należy ustalić przypuszczalny możliwy pułap poprawy sprawności psychicznej i dostosowania społeczne­go chorego zależnie od: rokowania, na­silenia i utrwalenia zaburzeń, sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje na działanie czynników śro­dowiskowych

  reakcje na działanie czynników śro­dowiskowych; są bardzo różnorodne. Stan wrażliwości i związana z tym od­porność na działanie czynników fizycz­nych, chemicznych i biologicznych zmienia się wskutek wielu przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych człowie­ka (człowieka i środowiska pracy)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 522

  praca w formacie txt

Do góry