Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja pooperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

  rehabilitacja pooperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca; należy ją rozpocząć natychmiast po zabiegu. Początkowo ogranicza się do pomocy w odkrztuszaniu gęstej wydzieliny po­przez oklepywanie klatki piersiowej i do częstej zmiany pozycji ciała. Po zabiegu z zastosowaniem krążenia po-zaustr oj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja nabytych wad serca

  rehabilitacja nabytych wad serca; celem jej jest uzyskiwanie tolerancji wysiłku fizycznego uzależnionego od rodzaju wady, zaawansowania choro­by serca oraz określenie aktywności podstawowego procesu chorobowego, którym jest najczęściej choroba reuma­tyczna. Objawy i przebieg choroby uzależnione są od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń

  rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń; obejmuje działania mające na celu: usunięcie niekorzystnych zmian w wyniku opera­cji klatki piersiowej, połączonej z na­cięciem opłucnej, osierdzia i mięśnia serca oraz poprawę sprawności fizycz­nej, psychicznej i zawodowej. R. p...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja niewidomych

  rehabilitacja niewidomych; termin stosowany wieloznacznie; jako: 1) pro­ces przygotowania niewidomych do możliwie samodzielnego i niezależnego życia osobistego, zawodowego i spo­łecznego przez redukcję lub likwidację wszystkich skutków (ograniczeń) spo­wodowanych ślepotą oraz rozwój niez­będnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku

  rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku; wymaga szczególnej tro­ski ze względu na niebezpieczeństwo powikłań związanych z unieruchomie­niem. Przedłużony okres r. p. ludzi starych wymaga dłuższej hospitalizacji i dużej cierpliwości. Wskutek wypadku ujawniają się zmiany, które poprzednio...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja podstawowa

  rehabilitacja podstawowa; 1) w spół­dzielniach inwalidów — wstępny etap rehabilitacji zawodowej umożliwiający zatrudnienie w warunkach spółdziel­czości inwalidów. Na r. p. składa się: a) ocena przydatności do pracy i za­chowania się w środowisku pracy oraz dobór najlepszego rodzaju i warunków pracy;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja po zawale serca

  rehabilitacja po zawale serca (po­za wałowa); postępowanie rehabilita­cyjne jest integralną częścią postępo­wania medycznego od pierwszych dni po wystąpieniu ostrych objawów nie­wydolności wieńcowej. Rehabilitacja po z. s. dzieli się na trzy etapy: 1) szpitalny — trwający od 3 do 8 ty­godni, 2)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja po komisurotomii mi­tralnej

  rehabilitacja po komisurotomii mi­tralnej; celem tej rehabilitacji jest całkowite zniesienie następstw operacji klatki piersiowej (torakotomii), w cza­sie której zostały nacięte mięśnie bio­rące udział w oddychaniu (opłucna, osierdzie i mięsień serca) w taki spo­sób, aby serce mogło wykorzystać w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

  rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca; zależy od wtórnego kalectwa sercowego i za­czyna się w okresie niemowlęcym lub przedszkolnym. Jej założeniem jest niewielka intensywność przy dużym nacisku na zagadnienia wychowawcze, psychologiczne i profilaktyczne. Jest to więc wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja po operacjach z powodu chorób naczyń obwodowych

  rehabilitacja po operacjach z powodu chorób naczyń obwodowych; obejmuje zakres działań mających na celu przy­wrócenie sprawności fizycznej, psy­chicznej, społecznej i zawodowej. Wskazania do rehabilitacji wynikają z charakteru i stopnia zaawansowania choroby oraz techniki operacji. Zmia­ny o typie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 966

  praca w formacie txt

Do góry