Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja socjalna w chorobach układu krążenia

  rehabilitacja socjalna w chorobach układu krążenia; polega na zastosowa­niu wszystkich środków socjologicz­nych i pedagogicznych potrzebnych do integracji w społeczeństwie, zgodnie z jego wydolnością wysiłkową. Wiąże się z tym również przygotowanie śro­dowiska na przyjęcie takiego chorego. Na r...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa głuchych

  rehabilitacja zawodowa głuchych; cześć ogólnego procesu rehabilitacji mająca na celu przygotowanie do pracy oraz zapewnienie rodzaju i wa­runków pracy dostosowanych do psy­chofizycznych możliwości i uzyskiwa­nych kwalifikacji zawodowych. W Pol­sce głusi przygotowywani są do pracy:1) razem ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja społeczna

  rehabilitacja społeczna; część ogól­nego procesu rehabilitacji, której celem jest usprawnienie osoby z naruszoną sprawnością organizmu poprzez udzie­lenie jej pomocy w przystosowaniu się do wymagań życia społecznego i pracy zawodowej, usuwając jedno­cześnie ekonomiczne i społeczne prze­szkody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa niewido­mych

  rehabilitacja zawodowa niewido­mych; część ogólnego procesu rehabili­tacji mająca na celu przygotowanie do pracy oraz zapewnienie rodzaju i wa­runków pracy dostosowanych do psy­chofizycznych możliwości i uzyskanych kwalifikacji zawodowych. W Polsce niewidomi przygotowywani są do pra­cy razem z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja starego człowieka

  rehabilitacja starego człowieka; pla­nowe i zorganizowane postępowanie medyczne i społeczne wobec człowieka starego w celu zmniejszenia lub zli­kwidowania niekorzystnych następstw biologicznych, psychicznych i społecz­nych uniemożliwiających samodzielną i aktywną egzystencję. Proces rehabi­litacji w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja psychiczna

  rehabilitacja psychiczna; termin sto­sowany wieloznacznie, jako: 1) proces wewnętrznych przemian (psychicz­nych) dckonywąjących się w osobie niepełnosprawnej (inwalidzie), a zmie­rzających do -> adaptacji psychicznej do warunków i sytuacji zaistniałych na skutek niepełnosprawności (inwa­lidztwa)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa umysłowo upośledzonych

  rehabilitacja zawodowa umysłowo upośledzonych; część ogólnego procesu rehabilitacji mająca na celu przygoto­wanie jednostki umysłowo upośledzo­nej do pracy oraz zapewnienie rodzaju i warunków pracy dostosowa­nych do jej psychofizycznych możliwo­ści. W Polsce osoby umysłowo upo­śledzone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja środowiska społecznego

  rehabilitacja środowiska społecznego;

  terminem tym określa się przygotowa­nie środowiska społecznego do współ­pracy i współżycia z inwalidą. Obej­muje ono przede wszystkim bliższych i dalszych członków rodziny, współ­pracowników w zakładzie pracy i ewen­tualnie inne osoby. Polega na zapozna­niu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja psychiczna chorych po zawale serca

  rehabilitacja psychiczna chorych po zawale serca; zamierzone oddziały­wanie psychologiczne w celu adaptacji i integracji chorego po zawale w śro­dowisku społecznym. Oddziaływanie psychiczne opiera się na diagnozie psychologicznej i medycznej, przebie­ga synchronicznie z kompleksową re­habilitacją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa w chorobach układu krążenia

  rehabilitacja zawodowa w chorobach układu krążenia; przywrócenie do odpowiedniej pracy zawodowej, podczas której wysiłek fizyczny i emocjonalny nie może przekraczać wydolności fizycznej chorego. 85% chorych po zawale serca może pracować na wszy­stkich stanowiskach urzędniczych oraz wykonywać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt

Do góry