Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Restrykcja płucna

  restrykcja płucna; ograniczenia am­plitudy ruchów oddechowych płuc. Głównym objawem restrykcji jest zmniejszenie pojemności życiowej płuc. R. można rozpoznać za pomocą spi­rometru. Przyczynami r. są: 1) zmniej­szenie ilości tkanki płucnej, np. w wy­niku resekcji płuca; 2) zmniejszenie podatności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relaksacja

  relaksacja; postępowanie mające na celu obniżenie napięcia układu nerwowo-mięśniowego, sprzyjające regenera­cji sił i zlikwidowaniu napięć nagro­madzonych pod wpływem codziennych przeżyć, przemęczenia, wyczerpania. Ćwiczenia relaksacyjne mają znaczenie psychoterapeutyczne w przypadku ner­wic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów

  reumatoidalne zapalenie stawów; r. z. s.; gościec przewlekły postępujący (g. p. p.); choroba układowa o prze­wlekłym, postępującym przebiegu, kilkakrotnie częściej występująca u ko­biet. Etiologia nieznana. Mogą wystę­pować objawy ogólnoustrojowe, zapa­lenia i zmieniona reakcja immunologiczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta chorobowa

  renta chorobowa; przysługuje pra­cownikowi, który spełnia trzy warunki: wykorzystał okresy zasiłku chorobo­wego (6. 9, 12 miesięcy), wymaga dalszego leczenia lub rehabilitacji lecz­niczej, jest nadal niezdolny do jakiego­kolwiek zatrudnienia, a także jeżeli ro­kuje odzyskanie zdolności do pracy w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów — deformacje rąk

  reumatoidalne zapalenie stawów — deformacje rąk ; na skutek uszkodzenia elementów stawowych palców, aparatu ścięgnistego, wadliwego obciążenia rę­ki. W r. z. s. występują charaktery­styczne zniekształcenia rąk: „łabędzia szyja", „butonierka", odchylenie łok­ciowe palców. Wg Seyfrieda rozróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta inwalidzka

  renta inwalidzka; przysługuje pra­cownikowi, który spełnia następujące warunki: ma wymagany okres zatrud­nienia uzależniony od wieku, stał się inwalidą I, II, lub III grupy, inwa­lidztwo powstało w czasie zatrudnienia łub w okresie równorzędnym w czasie zatrudnienia albo w czasie 18 miesięcy po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewalidacja

  rewalidacja; rehabilitacja; termin stosowany głównie w pedagogice spe­cjalnej. Oznacza długotrwałą działal­ność terapeutyczno-pedagogiczną, któ­rej zadaniem jest: zapobieganie pogłę­bianiu się istniejącego już niedorozwo­ju lub powstaniu innych dodatko­wych upośledzeń, leczenie i uspraw­nianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacyjne urządzenia przyłóżkowe

  rehabilitacyjne urządzenia przyłóżkowe; RUP; instalowane do łóżek szpi­talnych, przeznaczone do usprawnia­nia ruchowego kończyn dolnych i gór­nych — zarówno w warunkach leczni­ctwa zamkniętego, jak i w domu chorego. Umożliwiają wykonywanie ćwiczeń z odciążeniem samowspoma-ganych i ćwiczeń z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacyjny program

  rehabilitacyjny program; ustalony wykaz usług rehabilitacyjnych świadczonych przez określoną placówkę, np. specjalistyczny, rehabilitacyjny zespół opieki zdrowotnej, zakład rehabilitacji zawodowej, spółdzielnię inwalidów. Może on obejmować usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej (fizjoterapię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacyjne potrzeby

  rehabilitacyjne potrzeby; całokształt potrzeb inwalidy (osoby niepełno­sprawnej) związanych z usprawnieniem fizycznym, psychicznym i społecznym oraz przygotowaniem do życia zawo­dowego i społecznego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt

Do góry