Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rotor

  rotor; urządzenie pedałowe wolno­stojące lub mocowane do drabinek, krzesła lub wózka, służące do ćwiczeń kończyn dolnych lub górnych — z możliwością regulowania oporu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ręka protezy kończyny górnej

  ręka protezy kończyny górnej; sztucz­na ręka przeznaczona do protezy koń­czyny górnej. Rozróżnia się ręce ko­smetyczne, bierne i czynne. Ko­smetyczne nie mają ruchów chwytnych i spełniają jedynie funkcje kosme­tyczne. Bierne i czynne mają ruchy chwytnę. Czynne odróżniają się od biernych tym, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozszczep podniebienia

  rozszczep podniebienia; palatoschi­sis; wada wrodzona polegająca na niezrośnięciu się płytek tworzących podniebienie twarde oraz fałdów mięś­ni podniebienia miękkiego. R. p. może występować łącznie z rozszczepem wargi i dziąsła. Niekiedy r. może obejmować tylko podniebienie miękkie albo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozcieranie

  rozcieranie; technika masażu kla­sycznego stosowana w oddziaływaniu na torebki stawowe i okolice stawów. Celem zabiegu jest przemieszczanie na obwód wysięków pozapalnych, krwia­ków, rozcieranie zrostów i blizn. Przekrwienie tkanek towarzyszące za­biegowi ułatwia wchłanianie drobin...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rękawiczka protezy kończyny górnej

  rękawiczka protezy kończyny górnej; okrycie na rękę protezy w postaci rękawiczki, stosowane w celach kosme­tycznych, jak też zabezpieczenia ręki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Może być wykonana ze skóry, wełny, bawełny oraz innego materiału, podob­nie jak rękawiczki ogólnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozedma płuc

  rozedma płuc; przewlekła choroba charakteryzująca się zwężeniem os­krzeli kó w, destrukcją przegród pę­cherzykowych, zwężeniem ogólnego przekroju kapilarów płucnych (nie­drożność, zanik kapilarów w uszko­dzonych przegrodach pęcherzyko­wych). Przyczyna nie jest znana, czyn­niki genetyczne (?) lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzice jako uczestnicy w programie rehabilitacji

  rodzice jako uczestnicy w programie rehabilitacji; ośrodki rehabilitacyjne uznają rodziców dziecka niepełno­sprawnego za aktywnych uczestników w programie postępowania usprawnia­jącego. Ich rola jest szczególnie do­niosła we wczesnym okresie rozwoju dziecka posiadającego wady wrodzone lub wcześnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkojarzenie myślenia

  rozkojarzenie myślenia; porozrywanie wątków myślowych, wypowiada­nie nie powiązanych ze sobą urywków zdań przy braku zaburzeń świadomo­ści. W dłuższej wypowiedzi można jed­nak zrozumieć główny wątek wypo­wiedzi chorego. Zob. też zaburzenia formalne myślenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina problemowa

  rodzina problemowa; rodzina, która nie wywiązuje się w pełni z jednej lub kilku funkcji. Dysfunkcjonalność zadań opiekuńczo-bytowych przejawia rodzina nie zapewniając swoim człon­kom należytego statusu i opieki. Dysfunkcjonalność ta powoduje nega­tywne typy zachowań dzieci i młodzie­ży...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmiar inwalidztwa

  rozmiar inwalidztwa; ogólnie przyj­muje się, że aktualnie żyje na całym świecie około 450 000 000 inwalidów, czyli ponad 10% całej ludzkości. Wskaźnik ten jest zróżnicowany w od­niesieniu do różnych części świata. Jest on dużo wyższy w Azji, Afryce i Południowej Ameryce niż w Europie. Zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt

Do góry