Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kość skroniowa

  Parzysta kość skroniowa (os temporale) jest położona między kością potyliczną a klinową i bierze udział w wytwarzaniu częściowo podstawy. częściowo zaś ściany bocznej czaszki. Różnorodność zadań, jakie kość skroniowa ma do spełnienia, powoduje jej złożoną budowę.

  Kość skroniowa jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /4 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości czołowej

  Kość czołowa powstaje na podłożu łącznotkankowym z dwóch głównych punktów kostnienia, prawego i lewego. Występują one w końcu drugiego miesiąca życia płodowego w okolicy późniejszych guzów czołowych. Od tych punktów rozchodzą się promieniście rozwijające się beleczki kostne i z nich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcięcie sitowe

  Wcięcie sitowe (incisura ethmoidalis) przedziela obie części oczodołowe; jest ono czworokątne, a wypełnia je blaszka sitowa kości sitowej. Brzegi wcięcia tworzą szereg półkomórek (semicellulae*) albo dołków (foreolae*), które łącząc się z odpowiednimi półkomórkami powierzchni górnej kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część oczodołowa kości czołowej

  Część oczodołowa (pars orbitalis). Część oczodołowa składa się z dwóch cienkich trójkątnych płytek kostnych, prawej i lewej, które tworzą sklepienie oczodołów i są od siebie oddzielone czworokątną obszerną szczeliną, wcięciem sitowym (incisura ethmoida-lis), wpuklającym się od tyłu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzegi kości czołowej

  Najdłuższy, tylny, zazębiony brzeg łuski, brzeg ciemieniowy (margo pa-rietalis), łączy się z prawej i z lewej strony z brzegiem czołowym kości ciemieniowej. tworząc szew wieńcowy (sutura coronalis) Krótki brzeg boczny powierzchni skroniowej łuski łączy się obustronnie z brzegiem czołowym skrzydła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia wewnętrzna kości czołowej

  Powierzchnia wewnętrzna (facies interna) łuski jest wklęsła i tworzy część powierzchni mózgowej kości czołowej skierowanej do przedniego dołu czaszki. W płaszczyźnie pośrodkowej w części górnej biegnie płytka bruzda zatoki strzałkowej górnej (sulcus sinus sagittalis superions) dla zatoki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia zewnętrzna kości czołowej

  Powierzchnia zewnętrzna (facies externa) jest gładka i wypukła; bocznie od linii pośrodkowej znajdują się dwa symetryczne wypuklenia. guzy czołowe (tubera frontalia), zmienne osobniczo pod względem wielkości: są one silniej zaznaczone na czaszkach kobiet niż mężczyzn, wybitnie na czaszkach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość czołowa

  Kość czołowa (os frontale) tworzy przednią część sklepienia czaszki; składa się ona z czterech części: nieparzystej części wstępującej, łuski czołowej (sąuama frontalis), która odpowiada okolicy czoła, dwóch symetrycznych poziomych części oczodołowych (partes orbitales), które tworzą prawie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości klinowej

  W obrębie kości klinowej występują nieraz różnego rodzaju odmiany. Wspominaliśmy poprzednio o kanale czaszkowo-gardłowym; odmiana ta występuje bardzo rzadko u dorosłego, bo tylko u 0,3%; u płodów i noworodków widzimy ją mniej więcej w 10% przypadków; znacznie częściej jest zachowana u...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości klinowej

  Kość klinowa powstaje z siedmiu parzystych punktów kostnienia, przeważnie na podłożu chrzęstnym, w nieznacznej części na podłożu łącznotkanko-wym. W ósmym tygodniu życia płodowego powstaje: 1) punkt kostnienia między otw< rem okrągłym a owalnym dla skrzydła większego (alisphenoidale) i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt

Do góry