Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Komórki glejowe

  Strukturalną i funkcjonalną jednostką układu nerwowego wszystkich zwierząt oraz człowieka jest komórka nerwowa, czyli neuron, jednakże w układzie nerwowym występują także komórki glejowe, które nie uczestniczą bezpośrednio w przetwarzaniu informacji i przewodzeniu sygnałów, pełnią za to wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synapsy chemiczne

  Komunikacja pomiędzy neuronami lub pomiędzy neuronem a efektorem odbywa się tylko w wyspecjalizowanych miejscach, które nazywamy synapsami. Najpowszechniejsze w układzie nerwowym ssaków są synapsy chemiczne, w których nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu pomiędzy błonami komórkowymi neuronów, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /12 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuron

  Szacuje się, że człowiek ma około 100 miliardów (1011) neuronów, ogromnie zróżnicowanych, zarówno jeśli chodzi o wielkość, kształt, liczbę i zasięg wypustek, rodzaje połączeń z innymi komórkami, syntetyzowane i wydzielane substancje chemiczne, jak i pełnione funkcje. Pewne cechy są jednak stałe i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje neuronów

  Pod względem morfologicznym, na podstawie kształtu, można wyodrębnić cztery główne typy neuronów (ryc. 1.2). Najbardziej prymitywny jest neuron jednobiegunowy, charakterystyczny przede wszystkim dla bezkręgowców (u kręgowców występuje w układzie autonomicznym), który ma tylko jedną rozgałęzioną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje włókien nerwowych

  W ośrodkowym układzie nerwowym aksony grupują się zwykle w pęczkach' tworzących krótkie i długie drogi nerwowe, łączące sąsiednie struktury lub, ośrodki zlokalizowane na różnych piętrach układu nerwowego.

  Aksony w obwodowym układzie nerwowym łączą się w wiązki, które tworzą nerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydyzacja Southerna (Southern biot)

  Metoda, opracowana przez szkockiego naukowca M.E. Southerna, polega na wykrywaniu swoistego fragmentu DNA przez sondę DNA znakowaną izotopem promieniotwórczym lub barwnikiem fluorescencyjnym. Badaną próbkę DNA poddaje się trawieniu enzymem restrykcyjnym, a uzyskane fragmenty, różniące się pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuchowa reakcja pollmerazy

  Metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (polymerase chain reaction - PCR) szybko stała się jedną z najważniejszych technik biologii molekularnej, chociaż opracowano ją zaledwie przed kilkunastoma laty (na początku lat 80.). Reakcja składa się z kolejnych cykli de-naturacji i syntezy DNA. Powstałe w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka płynu mózgowo-rdzeniowego

  Całkowite stężenie białka w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi 0,15-0,45 g/l• Białko to w około 80% pochodzi z surowicy krwi, pozostałe 20% powstaje lokalnie w przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Z surowicy krwi białka są transportowane do PMR aJbo na drodze pinocytozy lub przy udziale swoistych przenośników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białkomocz

  Białkomocz (proteinuria) jest najczęściej spotykanym objawem chorób nerek. Może on być także zjawiskiem parafizjologicznym (białkomocz ortostatyczny, białkomocz związany z wysiłkiem fizycznym lub gorączką), towarzyszyć chorobom niezwiązanym bezpośrednio z nerkami (wady serca, gammapatie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie PCR w diagnostyce

  Chociaż PCR jest zazwyczaj tylko wstępem do dalszych analiz, dla celów diagnostycznych często wystarcza samo wykonanie reakcji i ocena amplifikowanych fragmentów na żelu agarozowym. W najprostszym przypadku chodzi o ustalenie, czy doszło do amplifikacji fragmentu DNA o przewidywanej długości. W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 599

  praca w formacie txt

Do góry