Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Akomodacja oka

  akomodacja oka (accommodation); zmiana siły załamywania układu optycznego oka. Związana jest głównie ze zmianą kształtu soczewki. W czasie patrzenia na przedmioty bliskie skurcz mięśnia rzęskowego powoduje, że soczewka przyjmuje kształt kulisty. Zmniejsza to promień przedniej krzywizny, zwiększając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afereza

  [aphei esis); nazwa pochodzi od greckiego słowa apheresis - usuwanie. A. są to zabiegi medyczne polegające na usuwaniu dla celów preparatywnych lub leczniczych składowych krwi (hemafereza), osocza (—» plazmafereza), leukocytów (leukafe-reza), limfocytów (limfocytafereza), gra-nulocytów (granulocytafereza)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja noworodka

  adaptacja noworodka (adaptatio neonati, neonate adaptation); przystosowanie się organizmu dziecka do życia pozamacicznego. W a.n. można wyróżnić 3 grupy procesów: 1) zachodzące bezpośrednio po porodzie, których celem jest podjęcie czynności życiowych; 2) stopniowo rozwijające się czynności biologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aberracja chromosomowa

  aberracja chromosomowa [—, chromosome aberration); każda nieprawidłowość dotycząca struktury lub liczby —> chromosomów. A.ch. może być strukturalna, jeśli oznacza zaburzenie budowy chromosomu, łub liczbowa, jeśli w komórce jest nieprawidłowa liczba chromosomów. (J.K.)

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afirmacja

  psych<rterapeutyczna (-, psychotherapeutical affirmation); technika oddziaływania na psychikę poprzez wprowadzanie nowego, pozytywnego sposobu myślenia. Zbudowanie a., czyli zdania wprowadzającego myśl, nie jest prostym odwróceniem myśli negatywnej na pozytywną. Istotą a. jest spojrzenie na problem od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja sensoryczna

  adaptacja sensoryczna sensorical adaptation); 1) stan przystosowania —» receptora do optymalnego odbioru działających bodźców, np. a. do ciemności polega na stopniowo coraz lepszym spostrzeganiu słabo widocznych przedmiotów pod wpływem przebywania w ciemności; 2) obniżenie lub zanik wrażliwości na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ablacja nowotworów przezskórna

  Ablacja nowotworów przezskórna (-, percuneous tumour ablationj; grupa zabiegów polegających na przezskórnym niszczeniu tkanki nowotworowej. Najczęściej leczenie takie stosuje się u chorych ze złośliwymi, pierwotnymi i przerzutowymi guzami wątroby. Najprostszą metodą jest a. alkoholowa polegająca na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja siatkówki

  (.adaptatio retinae, adaptation of retina); zdolność przystosowania się receptorów siatkówki do różnego oświetlenia. A.s. do przyćmionego oświetlenia nazywa się adaptacją do ciemności. Czynność oka zaadaptowanego do ciemności określa się jako widzenie skotopowe. A.s. do ciemności trwa ponad godzinę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ablacja

  Ablacja abłation); metoda elektroterapii, stosowana w celu zwalczania niektórych —> zaburzeń rytmu serca. Polega na niszczeniu, izolacji lub modyfikacji wybranych struktur układu bodźcotwórczo-przewo-dzącego serca (np. dodatkowych dróg przewodzenia, węzła przedsionkowo-komoro-wego, pęczka Hisa) oraz ognisk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja społeczna

  adaptacja społeczna (—, social adaptation); przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, nowych warunków, także zmniejszenie poczucia niepewności związanej z wykonywaniem —» pracy. Celem a.s. jest ułatwienie pracy w jej początkowym etapie oraz wyrobienie u nowych pracowników przyjaznej postaw wobec...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /655

  praca w formacie txt

Do góry