Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mleko kobiece

  {lacfeminae, human milk); pokarm kobiecy; m. przystosowane do potrzeb i możliwości trawiennych dziecka, zapewnia optymalny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny, zmniejsza śmiertelność, zabezpiecza przed wieloma chorobami wieku dziecięcego i dojrzałego. Podstawowymi składnikami odżywczymi m.k. są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadczynność tarczycy

  (Inperthyreosis, thyreotoxicosis); zespól oDjawów klinicznych wynikających z reakcji narządów' i układów ustroju na nadmiar'wytwarzanych hormonów' tarczycy. To nadmierne wytwarzanie prowadzi do zaburzenia sprzężenia zwrotnego pomiędzy tarczycą a przysadką mózgową. Podstawą rozpoznania n.t. jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocznica

  (umernia, uremia); końcowy etap przewlekłej —» niewydolności nerek. Wg klasyfikacji NKF (NationakKianey Foundation] odpowiada 5. stadium przewlekłej .choroby nerek, gdy wielkość przesączania kłębuszkowego (eGFR) określonego za pomocą skróconego wzoru wg MDRD obniża się poniżej 15 ml/min/1,73 m2 pow...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień sercowy

  (-, cardiac muscle, physiologic proper-ties); mięsień zbudowany z komórek mięśniowych zawierających włókienka mięśniowe podzielone na sarkomery. Sąsiadujące komórki mięśniowe tworzą połączenia, zwane wstawkami, które umożliwiają przenoszenie stanu czynnego na komórki sąsiednie. Dzięki nim m.s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowy Program Zdrowia, NPZ

  (—, National Health Program); założenia polityki zdrowotnej państwa polskiego na poszczególne lata. Oparty jest każdorazowo na aktualnej diagnozie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa i analizie jej uwarunkowań. Obejmuje dwa rodzaje celów: 1) strategiczne i 2) operacyjne. Cele strategiczne określają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie

  monitoring); ciągła obserwacja (śledzenie) i rejestracja wybranych czynności ustroju. M. można prowadzić bezprzy-rządowo, opierając się na bezpośredniej obserwacji i powtarzaniu prostych pomiarów, lub przyrządowe za pomocą aparatów, zwanych monitorami, rejestrujących badane wskaźniki. Bezprzyrządowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień szkieletowy skurcz

  (-. skeletal muscle contraction); komórki mięśniowe, z których składa się m.s. utworzone są z włókienek (miofibryli), w których skład wchodzą nitki białek kurczliwych. Grubsze nitki utworzone są z cząsteczek miozyny, które mają kształt pałeczki zakończonej na jednym końcu odgiętą główką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność przytarczyc

  (hypoparathyreoidismus, hypoparathyro-idism); choroba spowodowana brakiem lub niedostatkiem wydzielania —*• parat-liormonu (PTH). Wyróżnia się 1) n.p. ostrą, spowodowaną zabiegami chirurgicznymi tarczycy i objawiającą się —► tężyczką oraz 2) n.p. pierwotną lub samoistną prowadzącą do zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monomania

  (-, monomania}; impulsywne, izolowane działanie popędowe, będące przejawem nieprawidłowej struktury osobowości lub organicznego uszkodzenia mózgu. Wyróżnia się m.in. popęd do podpalania (piromania), popęd do kradzieży (kleptomania), popęd do włóczęgostwa (dromo-mania) itd. (J.A.P.) _ mononukłeoza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migotanie i trzepotanie przedsionków

  (fibrillatio et flagellatio atriorum, atrial fibrilłation and flutter); --► zaburzenie rytmu serca polegające na bardzo częstych pobudzeniach przedsionków (w trzepotaniu 240-350/min, w migotaniu 350-600/min) w mechanizmie krążącej fali pobudzenia (reentry) lub z ogniska pozazatokowego. Skurcz przed-sionków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 489

  praca w formacie txt

Do góry