Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Niedoczynność tarczycy

  (kypothyreosis, hypothyroidism); choroba powstająca w wyniku bezwzględnego lub względnego niedoboru —> hormonów' tarczycy. N.t. prowadzi do ogólnoustro-jowych zaburzeń określanych mianem hipometabołizmu, których zaawansowanym stadium jest obrzęk śluzowaty (myxoedema). Wyróżnia się: 1) n.t. pierwotną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /4 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladownictwo

  (-, imitation); jeden - ze sposobów —* uczenia się i wywierania wpływu wychowawczego, skłonność do działania niesamodzielnego, którego wzorem jest postępowanie lub pogląd innych ludzi. N. odgrywa rolę-, gdy wychowanek nie jest na tyle dojrzały, by sam mógł kierować swoim postępowaniem. Wartość n...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuron

  (-, resting membrane potential); stała różnica potencjału elektrycznego między wnętrzem n. a płynem zewnątrzkomórko-wym. Wynosi ona od -60 do -80 mV, co oznacza, że wnętrze n. ma ładunek ujemny w stosunku do otaczającego płynu ze-wnątrzkomórkowego. W celu utrzymania potencjału spoczynkowego istotne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nefron

  (-, nephron); jednostka czynnościowa* nerki. N. składa się z 5 części: 1) ciałka, nerkowego (dawna nazwa kłębuszek-nerkowy) o średnicy ok. 200 um. Wchodzi do niego tętniczka doprowadzająca, która dzieli się na pętle naczyń włosowatych. Naczynia włosowate, łącząc się w większe, tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagła śmierć sercowa

  {mors subita cardiaca, sudden cardiac death); niespodziewany, nagły zgon spowodowany przyczyną kardiogenną, może wystąpić jako pierwszy objaw —>■ choroby niedokrwiennej serca. Stanowi ok. 80--90% przypadków n.ś. naturalnej. Częstość występowania w populacji ogólnej wynosi 1-2 na tysiąc osób rocznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  nekroliza toksyczna naskórk

  [necrolysis epidermalis toxica, TEN - Lyełl toxic epidermal necrolysis); zespól zmian polekowych będący ciężką odmianą —»■ rumienia wysiękowego wielopostaciowego; występuje po sulfonamidach, penicylinie, piramidonie, hydantoinie, butapirazo-lu, hydrazydzie' i in. Charakteryzuje się nagłym powstaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagłe zatrzymanie krążenia

  cardiac arrest); stan, w którym niezależnie od przyczyny dochodzi do nagłego ustania efektywnej pracy serca, co powoduje przerwanie krążenia krwi, wtórne niedokrwienie i niedotlenienie wszystkich narządów i tkanek. Mechanizmy n.z.k.: 1) pierwotne zaburzenia czynności elektrycznej serca (—► migotanie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwoból

  (neuralgia); dolegliwość polegająca na wystąpieniu ostrego bólu w obszarze unerwienia przez nerw rdzeniowy lub czaszkowy zawierający włókna czuciowe. N. objawowy jest następstwem uszkodzenia nerwu wskutek ucisku, zapalenia lub urazu. Często przyczyna pozostaje nieustalona (n. samoistny). Typowe cechy n...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NANDA

  (-, North American Nursis Diagnosis Association); Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich, które wypromowało i urzeczywistniło ideę diagnozy pielęgniarskiej. W 1986' r. zaproponowało pierwszą klasyfikację (uwzględniająca jednoznaczne nazw i przypisane im kody cyfrowe - alfanumeryczne)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwica

  (neurosis, merergasia); zaburzenie psychiczne będące przewlekłą reakcją na różnego typu urazy psychiczne i sytuacje przeciążeniowe, połączone z zachowaną oceną krytyczną schorzenia i potrzebą leczenia. Dysfunkcjom psychicznym towarzyszą liczne dolegliwości ze strony autonomicznego układu nerwowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 126

  praca w formacie txt

Do góry