Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  CENA USŁUG

  Instrument —> strategii marketingowej, który z jednej strony jest kryteriumwyboru przy nabywaniu u. przez klientów, a z drugiej — czynnikiem okreś-lającym ekonomiczne efekty działalności przedsiębiorstw usługowych. Od-mienność istoty różnych u. sprawia, że używa się różnych określeń c.u., np.:c...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA NISZCZĄCA KONKURENTÓW

  Cena ustalana przez duże firmy, niezależnie od fazy cyklu życia produktu, napoziomie pokrywającym zaledwie koszty własne jego wytworzenia. C.n.k.używana jest jako instrument krótko- lub średniookresowej polityki zwięk-szenia -» udziału w rynku lub wejścia do innego sektora rynku. Jej stosowanie mateż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE PSYCHOGRAFICZNE

  Cele działań promocyjnych wyrażające dążenia przedsiębiorstwa do ukształ-towania określonych proporcji w strukturze potencjalnych nabywców, rozpa-trywanych ze względu na stadium przyswojenia przekazywanych przez firmęinformacji promocyjnych. W typowym przebiegu procesu przyswajania infor-macji wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA PAKIETU

  Cena produktu ustalana w wysokości obejmującej łączną wartość produktupodstawowego i wybranego przez nabywcę oferowanego zestawu elementówwyposażenia dodatkowego i usług. C.p. jest szczególnie popularną formąstosowania —> cen zmiennych w sprzedaży detalicznej dóbr trwałego użytku.Stosuje się też...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele strategiczne

  Podstawowe, długookresowe cele przedsiębiorstwa (organizacji), formułowanena podstawie wyników —» analizy strategicznej, określające jego aspiracjei dążenia jako całości oraz w odniesieniu do poszczególnych funkcjonalnychpodsystemów organizacyjnych (marketingu, produkcji, finansów, zarządzaniapersonelem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA PODSTAWOWA

  Cena produktu ustalona w wyniku zastosowania określonej —> metody kal-kulowania i oferowana nabywcom w procesie sprzedaży. C.p. jest zamieszczanaw —> cennikach, na metkach towarowych i innych nośnikach informacji, wyko-rzystywanych do obowiązkowego publikowania c. produktów. Służy do ob-liczenia planowanej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena

  Pieniężne wyrażenie wartości towaru, niekiedy częściowe, jeśli są stosowanekombinacje wymiany pieniężnej i niepieniężnej. C. przybiera różne określeniaodpowiadające danemu przedmiotowi wymiany: c, taryfa, opłata, czynsz,honorarium, wstęp, renta, prowizja, premia, odsetki, porto itp. C...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA POSTULOWANA

  Cena, za którą sprzedawca jest gotów sprzedać produkt. C.p. pokrywa sięz —> ceną sprzedaży, gdy transakcja dochodzi do skutku. Może się to wiązać zezmianą zakresu transakcji w zależności od tego, ile produktów w stosunku doprzewidywanej liczby udało się zbyć po tej c. C.p. jest zwykle przyjmowana...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA ELASTYCZNA

  Cena produktu, której wielkość jest kalkulowana przez sprzedawcę w zależnościod umiejętności negocjowania lub siły nabywczej kupującego. Stosowanie c. e.jest jednym ze sposobów —> wdrażania polityki cen w handlu wyrobamijubilerskimi, antykami, samochodami. Ce. są też powszechnie wykorzystywanena ->...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE OPERACYJNE

  Cele konkretyzujące ustalenia strategiczne dotyczące długofalowych aspiracjii dążeń przedsiębiorstwa w odniesieniu do warunków i możliwości ich realizacjiw najbliższej przyszłości (do 1 roku). Co. stanowią zasadniczy element planówoperacyjnych, będących podstawowym narzędziem kierowania bieżącą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt

Do góry