Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  dobór proporcjonalny

  Rodzaj —> doboru losowego warstwowego polegającego na wyborze z każdejwarstwy takiej liczby jednostek, jaka pozostaje w proporcji do liczebności(udziału) tej warstwy w całej —> populacji. Dobór ten ma zaletę „samoważenia",dzięki czemu wyniki dla poszczególnych warstw można do siebie dodawać bezpotrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detal

  Forma pośrednictwa handlowego pomiędzy producentem a finalnym nabywcądóbr materialnych. Podstawą wyodrębnienia d. jest wielkość jednostkowej partiizakupu (partia konsumpcyjna dostosowana do bieżących —> potrzeb odbiorcówindywidualnych) oraz przeznaczenie sprzedawanych towarów (przeznaczeniekonsumpcyjne)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA CZĘSTEGO ZAKUPU

  Dobra bardzo często kupowane bez większego zastanowienia, ponieważ ichwłaściwości użytkowe są dobrze znane (np. pieczywo, prasa, proszki do prania).Kupujący pragną je nabywać przy jak najmniejszym wysiłku, tzn. najbliżejmiejsca zamieszkania lub zatrudnienia, w jednej placówce handlowej, przy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR KWOTOWY

  Rodzaj —> doboru nielosowego polegającego na narzuceniu struktury —> popula-cji na skład segmentacyjny —» próby. Liczebność segmentacyjną próby ustala się,mnożąc rozkład procentowy wybranych —> cech (tzw. zmiennych kontrolnychw —> populacji generalnej przez ogólną -» liczebność próby. Uzyskany w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA EPIZODYCZNEGO ZAKUPU

  Dobra o unikalnych cechach, które dla nabywców są ważniejsze niż cena, a na-wet czas wejścia w posiadanie. W opinii potencjalnych nabywców d. te niemają —> substytutów (np. prestiżowe samochody, dzieła sztuki, domy). Zde-cydowana większość d.e.z. to d. trwałego użytku, a także różne d. wyższe-go...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY

  Dobór, w którym każdy element -> populacji generalnej ma znane i okreś-lone —> prawdopodobieństwo dostania się do —> próby. Wśród metod d.l. wyróż-nia się: —> dobór losowy grupowy, —> dobór losowy prosty, —> dobór losowysystematyczny, —> dobór losowy warstwowy, —» dobór losowy wielofazowyi dobór losowy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEALER WYŁĄCZNY

  Osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo handlowe sprzedające na ściśle określonymobszarze rynkowym produkty firmowe jako ich jedyny oferent. Podstawądziałalności d.w. jest umowa o wyłączności, regulująca szczegółowe zasady orazwarunki sprzedaży produktów danej firmy w ramach wyodrębnionej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA KAPITAŁOWE

  Produkty użytkowane przez dłuższy okres, w którym zachowują swoją materialnąpostać; zużywają się stopniowo, przenosząc swoją wartość na wytwarzane przyich zastosowaniu dobra i usługi. Odtwarzanie i powiększanie stanu d.k. następujepoprzez inwestycje. Do d.k. zalicza się obiekty (budynki i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY WARSTWOWY

  Jedna z metod —» doboru losowego polegająca na podziale całej —> populacjigeneralnej na tzw. warstwy i dokonaniu bezpośredniego losowania niezależ-nych —> prób w obrębie każdej warstwy. Podział populacji na warstwy musi byćrozłączny i wyczerpujący, a same warstwy muszą być jednorodne i różnić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL ŻYCIA PRODUKTU

  Okres, w którym —> produkt znajduje na rynku nabywców. C. rozpoczyna sięw momencie wprowadzenia na rynek pierwszej jednostki p. i trwa do czasuwycofania ostatniej. Najczęściej c.ż.p. składa się z czterech faz. W faziewprowadzania p. na rynek popyt i sprzedaż wzrastają wolno i wymagają silnegopobudzania. W...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 622

  praca w formacie txt

Do góry