Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  kanał administrowany

  Typ —> kanału pionowo zintegrowanego dystrybucji, w którym koordynacjadziałalności firm na kolejnych szczeblach jest następstwem ekonomicznej lubadministracyjnej nadrzędności jednej z nich. K.a. powstaje wówczas, gdy znanana rynku firma, o silnej pozycji i prestiżu, uznanych umiejętnościach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANIBALIZM PRODUKTU

  Wypieranie z rynku jednego p. przez drugi, który mieści się w tej samej —> liniiproduktów oferowanych przez producenta lub pośrednika. Zagrożenie wzajem-nym „zjadaniem się" p. występuje wtedy, kiedy nie są między sobą dostateczniezróżnicowane. Zagrożenie k. pojawia się przy —> rozciąganiu linii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kanał bezpośredni

  Typ —> kanału dystrybucji złożony z dwóch szczebli: producenta i finalnychnabywców. W k.b. nie ma pośredników. Producent sam, na własny rachuneki ryzyko realizuje wszystkie —> funkcje dystrybucji. Za pośrednictwem własnych 

  służb sprzedaży dociera z produktami do finalnych nabywców. Organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARIERY MARKETINGOWE

  Ścieżki awansu zawodowego pracowników zajmujących określone stanowiskazwiązane z działalnością marketingową. W przedsiębiorstwach planującychprzebieg k. zawodowych określa się wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności,a nawet pewnych cech osobowości, które trzeba mieć, chcąc pracować na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ DYSTRYBUCJI

  Zbiór wewnętrznych komórek organizacyjnych producenta oraz zewnętrznychpośredników uczestniczących w procesie dostarczania wytworzonych produk-tów finalnym nabywcom.

  Łańcuch kolejnych ogniw (instytucji, osób), za których pośrednictwemdokonuje się przepływ jednego lub większej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOG

  Uporządkowany spis produktów oferowanych do sprzedaży, towarów prezen-towanych na giełdach, targach lub wystawach, przedsiębiorstw działających nadanym rynku lokalnym, w danej branży czy sektorze gospodarki, ujęty w formieksiążki lub broszury (k. domu sprzedaży wysyłkowej, k. wystawienniczy, k. firm—...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ KONTRAKTOWY

  Typ —> kanału pionowo zintegrowanego dystrybucji, w którym uczestnicyzawierają kontrakty szczegółowo ustalające ich zachowania w procesie wspól-nego kreowania rynkowej oferty produktu. Ustalenia kontraktów są znacznieszersze od zwykłych —> umów kupna-sprzedaży. Określają np. sposób znakowa-nia produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen wg zmodyfikowanego progu rentowności

  Metoda ustalania c. produktu wg popytu, stosowana w celu ustalenia dlaproducenta takiej c, która maksymalizowałaby jego zysk. Wykorzystuje sięw niej ogólną zasadę —> kalkulowania cen wg popytu w powiązaniu z metodą—> kalkulacji ceny wg progu rentowności, obliczając: 1) ilość produktów, któremożna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI POLITYKI CEN

  Ustalenia związane z planowaniem -> polityki cen, odnoszące się do kształ-towania względnej wysokości c. produktów oferowanych określonym kręgomnabywców (—> segmentom rynku), wyodrębnionym wg kryterium osiąganychdochodów i reakcji na wysokość c. Wyróżnia się dwa podstawowe k.p.c:p. wysokich c. i p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOŚĆ PRODUKTU

  Zespół materialnych cech użytkowych (np. trwałość, niezawodność, bez-pieczeństwo eksploatacji, dostosowanie do antropometrycznych cech użyt-kownika) i emocjonalnych cech użytkowych (np. zgodność z modą, wartoś-ciami moralnymi, miernikami społecznego prestiżu), które decydują o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt

Do góry